Artikel Het Financieeele Dagblad: De juiste keuze maken is lastig

Sinds in 2007 de WAO is aangepast is het risico van arbeidsongeschiktheid toch meer bij de werknemer komen te liggen. Daarom is het goed om eens even te kijken wat de status is nu de rookwolken zijn opgetrokken.

De WAO is omgezet in de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Deze wet kent vervolgens twee onderdelen, namelijk de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) en de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Uitgangspunt is dus wat u nog wel kun en niet langer wat u niet meer kunt!

De eerste 2 jaar is er nog niets aan de hand. Uw werkgever betaalt uw loon gewoon door, soms is dat 70%, soms gewoon de volledige 100%. Gedurende 2 jaar maximaal 170%. Vervolgens is er bij arbeidsongeschiktheid tot 35% ook nog niets aan de hand. Uw werkgever houdt u gewoon in dienst, tegen hetzelfde salaris, en ‘zorgt maar’ voor passende arbeid. Dat laat natuurlijk onverlet dat als u dat “passende” werk niet leuk vind, u ruzie kunt krijgen en er dus toch ontslag volgt. Maar, dat is feitelijk niet anders dan bij een normale situatie, waarbij u niet arbeidsongeschikt bent.

Als u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt raakt - meer dan 80% inkomensverlies – dan krijgt u een uitkering van 75% tot uw pensioendatum. De maximale loongrens is hierbij € 46.204,83. Over het salaris daarboven krijgt u dus geen uitkering van de overheid.

Als u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt raakt, kunt u een beroep doen op de WGA. Uitgangspunt is dat u bij tijdelijke, volledige arbeidsongeschiktheid maximaal 70% krijgt, ook weer over een maximum inkomen van € 46.204,83.

Stel dat u 50% arbeidsongeschikt raakt, dan blijft u dus voor 50% op de payroll, voor de andere 50% ontvangt u een uitkering van 70%. Totaal is uw inkomen dan 85%. Fiscaal gezien mag u uw WIA-uitkering aanvullend verzekeren tot 85 à 90%. Of uzelf of uw werkgever dat betaalt, maakt niet uit. Omdat arbeidsongeschiktheid feitelijk een schadeverzekering is – u hebt immers schade aan uw lijf – kan het nooit meer zijn dan 100%. Dan bepaalt het zogenaamde indemniteitsbeginsel: uw vergoeding kan nooit hoger zijn dan de schade. De meeste verzekeraars gaat echter niet verder dan 90%. De vraag is natuurlijk ook of dat nodig is. Als u het overigens niet in de werkgever/werknemersfeer kunt regelen dan kunt u het als een privé-verzekering doen. Ook dan is de premie (onbeperkt) fiscaal aftrekbaar, u kunt immers nooit teveel verzekeren.

Dan de kans op werkloosheid. Daarin zat een discussiepunt dat pas medio dit jaar is beslecht. Pensioenfondsen mogen namelijk geen werkloosheidsdekking meenemen, terwijl de WGA-uitkering mede afhankelijk is van het feit of u uw resterende mogelijkheid om inkomen te verdienen ook daadwerkelijk benut. In het verleden werd de uitkering van overheid meestal aangevuld tot 70 of 80% van uw laatste inkomen. Nu de uitkering mede afhankelijk is van het feit of u al dan niet werkt, zit er een werkloosheidsrisico in dat niet verzekerd mag worden door pensioenfondsen. De aanvullende arbeidsongeschiktheidsuitkering moet nu zo zijn vastgesteld dat als u meer gaat werken, uw inkomen automatisch hoger wordt. Er mag dus niet gesaldeerd worden met inkomsten uit arbeid.

Waarom is dit van belang? U kunt zich natuurlijk óók nog verzekeren tegen de inkomensterugval voor het geval u, nadat u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent geworden, ook nog eens ontslagen wordt. Tja, dat kan inderdaad en wel bij een verzekeringsmaatschappij. Maar u moet zich toch echt afvragen of u dat wel wilt. Persoonlijk vind ik het een beetje te veel van het goede. Juist omdat de overgang van WAO naar WIA bedoeld is – en dus ook aangegrepen moet worden door werkgevers en werknemers – om zoveel mogelijk te kunnen blijven werken. En er dus gebruik gemaakt kan/moet worden van uw restcapaciteit. Daarnaast heeft werkloosheid natuurlijk sec niets te maken met arbeidsongeschiktheid. Als uw verzekeraar een totaalpakket aanbiedt: dus ook het deel boven de maximale grens van € 46.205,83 en een dekking van 80 in plaats van 70% en dan ook nog het stukje werkloosheidsdekking, ach, prima. Maar alleen daarvoor een aparte (en dus dure) verzekering. Ik heb mijn twijfels.

Kortom, kijk goed naar uw ao-dekking, maar verzeker niet te veel. Los daarvan, blijft u gewoon gezond!

mr Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015