Artikel Het Financieele Dagblad: Inkoop dienstjaren

Iedereen heeft meer ruimte om pensioen op te bouwen dan hij of zij er (aan geld) voor over heeft. Hoe zit dat, zult u zeggen. Twee mogelijkheden zijn er. Allereerst het bijsparen in uw huidige regeling. Bijvoorbeeld over uw 13e maand, uw bonus, maar ook als uw regeling minder is dan het fiscale maximum. Bijvoorbeeld een opbouwpercentage van 2% in plaats van 2,25% bij middelloon. Ook kan opbouw tot een beperkt salaris aanvullende mogelijkheden bieden.

De andere mogelijkheid is de volgende. U kunt over alle jaren waarin u geen of te weinig pensioen hebt opgebouwd, ook als deze zijn doorgebracht bij een andere werkgever, alsnog pensioen opbouwen. Stel u heb ooit 3 jaar gewerkt en daar toen (van 1980 tot 1983 bijvoorbeeld) geen pensioen opgebouwd. Dan mag u deze 3 jaar, uitgaande van uw huidige (ongetwijfeld veel hogere) salaris alsnog opbouwen. Ook als u daar een slechte regeling had, kunt u het verschil met de optimale fiscale mogelijkheden extra opbouwen. Te mooi om waar te zijn? Eigenlijk wel, maar toch is het zo!
Het moet natuurlijk wel betaald worden. Dat kan weer uit uw 13e maand, uw bonus en hoeft natuurlijk niet in één keer. U kunt de pensioenpremie hiervoor rustig uitsmeren over de komende jaren, uiteraard uiterlijk tot pensioendatum.

Er geldt wel een beperking. Als het gaat om dienstjaren na 8 juli 1994, toen het wettelijk recht op waardeoverdracht is gekomen, moet deze inhaal wel in combinatie met waardeoverdracht gedaan worden.
Omdat bij iedere baanwisseling het recht op waardeoverdracht, ook dat van een oude werkgever, herleeft, moet u dat even goed in de gaten houden.

In alle gevallen moet de werkgever natuurlijk zijn pensioentoezegging zodanig vormgeven dat dit er in past. Maar ik kan me niet voorstellen dat een werkgever dat niet zou willen als hij weet daarmee zijn werknemers een lol te doen. Gezien de arbeidsmarkt anno 2008 lijkt me dat ook niet slim. Ik zou zelfs werkgevers willen adviseren om te overwegen mee te betalen aan deze extra vrijwillige pensioenpremies. Tip: als een werkgever toch ‘huiverig’ blijft om een aanvullende toezegging te doen, gezien de gevolgen van waardeoverdracht, kan ik me daar iets bij voorstellen. Dan is een aanvullende regeling in de vorm van een premieovereenkomst de uitkomst, de vroegere beschikbare premieregeling (defined contribution). Hierbij zegt de werkgever dus geen pensioen toe, maar staat hij u toe om extra pensioenpremie te betalen. Hier is dus geen enkel risico van financiering voor de werkgever aan verbonden.

Dat is vaak het mooie van pensioen, er is altijd een goede oplossing. Logisch, want wat is er op tegen om een goed pensioen op te bouwen?

Dan wederom specifiek nog een aanvulling voor DGA’s. Zij kunnen, en dan met name de inkoop, volledig in hun eigen BV opbouwen. Dat betekent concreet dat zonder liquiditeitsverlies extra pensioen wordt ingekocht, ergo, er hoeft minder vennootschapsbelasting betaald te worden. Ook de inkoop die betrekking heeft op werknemersjaren (dus voorafgaand aan de DGA-periode) mag in de eigen BV worden opgebouwd. De jaren dat een ondernemer vanuit een eenmanszaak of vof, dus een IB-onderneming werkt, vallen er buiten. In die periode bestaat recht op toevoeging aan de Fiscale Oudedags Reserve en lijfrenteaftrek. Natuurlijk zal de fiscus kritisch de zakelijkheid bekijken, maar tot nu toe heeft zowel de Hoge Raad als het Hof in Den Bosch de fiscus in het ongelijk gesteld toen de zakelijkheidstoets volgens hen niet doorstaan werd.

Kortom, iedereen heeft voldoende ruimte voor extra pensioen. De stappen die u daarvoor moet maken zijn het inventariseren van uw pensioenrechten (denkt u daarbij ook aan een eventuele gouden handdruk en lijfrentevoorzieningen) om die vervolgens af te zetten tegen uw pensioenbehoefte c.q. wens. Op basis daarvan bepaalt u uw pensioenruimte, wensen en maakt u een keus om al dan niet meer te investeren in uw pensioen. Alleen al het onderzoek om tot die afweging te kunnen komen, levert voldoende inzicht en voordeel op denk ik. Succes!

mr Theo Gommer MPLA is pensioenadvocaat. Tevens is hij partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015