Artikel LoonZaken mei 2010: Verboden discriminatie in pensioenregelingen?..nog steeds actueel!

We staan er niet meer bij stil in deze tijd van gelijke behandeling van alles en iedereen. Maar nog steeds zijn er zeer schrijnende gevallen van, vaak vrouwen, die ten onrechte geen of onvoldoende pensioen opbouwen.

Het gaat dan vaak niet om die vrouwen die er voor kiezen om niet werkzaam te zijn en daardoor geen pensioen opbouwen. Dat is een andere discussie omtrent de vraag of er (ook) een verplichte pensioenopbouw moet komen voor huisvrouwen (en huismannen uiteraard). Zelfs in de discussie over de verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar is even aan de orde geweest om de AOW-kosten op een andere manier te beperken, door bijvoorbeeld alleen AOW te laten opbouwen en toe te kennen aan diegenen die wél werken en gewerkt hebben. Naar rato van het aantal dienstjaren.

Het gaat in deze echter om de situatie van tot een jaar of 25 geleden nog veelvuldig voorkomende discriminerende pensioenregelingen, waarbij bijvoorbeeld vrouwen werden uitgesloten van deelname aan de pensioenregeling op het moment dat zij in het huwelijksbootje stapten. Velen onder ons hebben het niet meer meegemaakt, maar in de jaren ’60 van de vorige eeuw vonden we het zelfs normaal, dat je als vrouw op dat moment ontslagen werd. Gelukkig, die tijden zijn veranderd !

Veel vrouwen die destijds om discriminerende redenen zijn uitgesloten van deelname hebben nu een te laag of geen pensioen of zeer minimaal pensioen opgebouwd. En veel vrouwen die alsnog naar hun voormalig werkgever of pensioenfonds stappen om herstel van de opbouw krijgen nul op rekest en te horen dat een en ander verjaard zou zijn.

Onlangs heeft de Rechtbank Roermond (15 december 2009, PJ 2010, 51) echter geoordeeld dat het ook anders kan zijn. In dat geval was een werkneemster in 1972 in dienst getreden. Ze huwde in 1974 en mocht dus, vanwege haar huwelijk, geen pensioen meer opbouwen, niet meer deelnemen. In 1985 werd ze arbeidsongeschikt en na twee jaar arbeidsongeschiktheid werd ze ontslagen.

Het Pensioenfonds, waar deze werkneemster de eerste 2 jaar van haar dienstverband pensioen had opgebouwd heeft halverwege de jaren ’90 besloten om voor de gehuwde vrouwen tot herstel van de deelname over te gaan. Dat deed het Pensioenfonds niet spontaan: de Europese rechter had daartoe enkele uitspraken gedaan (Barber-arrest en Fisscher/Vroege-arresten) die er toe hebben geleid, dat veel vrouwen alsnog aanspraak konden maken op verdere pensioenopbouw. Niet alleen bij dit Pensioenfonds, maar in het algemeen. Voor de werkneemster herstelde het Pensioenfonds haar pensioen tot de datum van het einde van het dienstverband. Daar was deze werkneemster het niet mee eens. Immers, zij was nog steeds arbeidsongeschikt bij uit dienst treden en had onder normale omstandigheden recht gehad op een voortgezette opbouw bij arbeidsongeschiktheid. Als ze arbeidsongeschikt zou blijven tot haar pensioendatum, dan zou haar pensioenopbouw gewoon voortgezet worden tot haar pensioendatum, mits ze maar een man was geweest….

Het Pensioenfonds voerde verweer bij de rechter, maar dat werd van tafel geveegd. Het Pensioenfonds beriep zich met name op het Barber-arrest en de temporele werking daarvan. (Werkgevers mochten van bepaalde vormen van discriminatie aannemen dat die redelijkerwijs toelaatbaar zouden zijn). De discriminatie die de werkneemster ten deel was gevallen diende hersteld te worden, omdat die ziet op een rechtstreekse discriminatie op grond van geslacht en daardoor uitsluiting van deelname. Dat is in het EG-Verdrag verboden en daar kunnen onze nationaal-rechtelijke verjaringsregels niet aan in de weg staan.

Laat u daarom niet te snel afschepen met het verweer dat uw vordering tot deelname verjaard zou zijn na zoveel jaren. Het heeft zeker zin om tot een verder onderzoek van feiten en omstandigheden over te gaan. Raadpleeg daarvoor wel een deskundige juridisch adviseur.

Mw. mr. Henny van den Hurk, Gommer & Partners Pensioen Advocaten te Tilburg.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015