Artikel Overgeld.nl: Arbeidsongeschikt. En mijn pensioenopbouw dan?

Veel mensen staan er niet iedere dag bij stil (en dat is maar goed ook), maar het kan zomaar gebeuren dat je als werknemer ziek wordt.
En als je niet beter wordt of niet helemaal beter wordt, dan wordt je arbeidsongeschikt.

Arbeidsongeschiktheid heeft invloed op de voortzetting van de pensioenopbouw. In ieder pensioenreglement is vastgelegd wat er gaat gebeuren met de pensioenopbouw op het moment dat iemand arbeidsongeschikt wordt. De meeste werknemers weten wel, dat er dan ‘iets’ geregeld is. Maar wat precies en hoeveel de pensioenopbouw tijdens de arbeidsongeschiktheid zal zijn, dat is vaak onduidelijk.

In de meeste gevallen is er bij een 100% arbeidsongeschiktheid (en die wordt pas vastgesteld na twee jaar ziekte) sprake van een zogenaamde premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Dat houdt in, dat je dan als werknemer geen pensioenpremie meer hoeft af te dragen. De werkgever hoeft dat dan vaak ook niet meer, maar het pensioen groeit nog wel aan. Hoe? Dat gebeurt op kosten van de pensioenuitvoerder.

De pensioenuitvoerder is echter geen Sinterklaas. Het risico van premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is in de premiestelling bij het aangaan van het verzekeringscontract meegenomen. En zit ook verdisconteerd in de hoogte van de premie die bij een pensioenfonds betaald moet worden. Een pensioenuitvoerder kan het risico dat een werknemer volledig arbeidsongeschikt wordt, waardoor de kosten voor de pensioenuitvoerder komen, goed inschatten en zo verdelen over alle premiebetalers.

Niet iedere arbeidsongeschiktheid leidt tot een volledige premievrijstelling. Iemand die gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt heeft vaak maar recht op een premievrijstelling naar rato van de mate van arbeidsongeschiktheid. Er zijn ook pensioenen die niet voorzien in een premievrijstelling. Dan moet de werknemer gewoon premie blijven betalen.

De premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid loopt ook altijd door zolang de arbeidsongeschiktheid voortduurt. Duurt die tot de pensioendatum, dan loopt de pensioenopbouw tijdens de arbeidsongeschiktheid door tot de pensioendatum. Wordt de werknemer echter tussentijds beter, dan stopt ook de premievrijstelling. Een opnieuw ziek worden leidt slechts in uitzonderingsgevallen tot een herleven van de premievrijstelling.

Een arbeidsongeschiktheid kan van lange duur zijn, bijvoorbeeld tot aan de pensioendatum. En veel werknemers realiseren zich pas tegen die tijd, dat ze ook nog een pensioen hebben opgebouwd bij hun werkgever van bijvoorbeeld 20 jaar geleden. De oude schoenendoos of ordner met vergeelde papieren wordt uit de kast gehaald en afgestoft. En nagegaan wordt hoe hoog het pensioen is.

Zo trof ik onlangs iemand, die mij vertelde na bijna een jaar gewerkt te hebben ziek te zijn geworden en na een jaar in de WAO te zijn beland. Dat was inmiddels al meer dan 30 jaar geleden en de datum van pensionering was aanstaande. En dus werd nagegaan bij de verzekeraar hoe hoog het pensioen zou zijn. Tot de niet geringe verbazing wist de verzekeraar te melden, dat deze werknemer nooit had deelgenomen aan de pensioenregeling, want de werkgever had de werknemer nooit aangemeld als deelnemer. Deelname aan de pensioenregeling was pas mogelijk na het eerste dienstjaar. Dat argument werd echter snel om zeep geholpen, want deze werknemer was pas na twee jaar ziekte ontslagen, nadat de WAO-uitkering werd toegekend. De werkgever moest de werknemer dus alsnog, 30 jaar later, opnemen in de pensioenregeling. Tot zover leek het goed te gaan, ware het niet, dat de werkgever inmiddels van verzekeraar was overgegaan naar het pensioenfonds en daar gold een andere pensioenregeling. Het pensioenfonds wilde vervolgens de werknemer niet opnemen, omdat er bij het pensioenfonds een uitsluiting gold voor de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid voor werknemers die binnen een jaar na indiensttreding arbeidsongeschikt worden.

Van belang is echter het pensioenreglement op het moment van arbeidsongeschikt worden. Anders zou het namelijk voor een werkgever wel heel aantrekkelijk worden om de zieke werknemers snel te ontslaan, zodat er na twee jaar ziekte helemaal geen pensioenreglement meer geldt en er dus ook nooit betaald hoeft te worden voor een verzekering van de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Dit is met name van belang voor werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Zij hebben recht op de nawerking van dergelijke bepalingen na het einde van de arbeidsovereenkomst Als ze ziek worden tijdens de looptijd van het tijdelijke contract, welke ziekte uitmondt in arbeidsongeschiktheid, dan gelden de bepalingen voor een arbeidsongeschiktheidspensioen en de premievrijstelling ook nog ná de afloop van de overeenkomst.

Het is overigens ook nog eens de vraag of de bepaling van uitsluiting van premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid voor werknemers die binnen het eerste jaar van hun deelname ziek worden niet in strijd is met de gelijke behandelingswetgeving. Immers worden op die manier arbeidsongeschikten benadeeld ten opzichte van niet arbeidsongeschikten.

Het is, dat moge duidelijk zijn, zaak om ook tijdens de arbeidsongeschiktheid er niet vanuit te gaan dat de pensioenopbouw zomaar wordt voortgezet. Laat daarom periodiek uw pensioensituatie toetsen en houd ook zelf in de gaten of er een verdere opbouw plaatsvindt van uw pensioen als u daar op grond van de pensioenregeling recht op heeft. Raadpleeg uw pensioenadviseur, hij of zij is er voor u!

Hebt u vragen over (uw) pensioen? Stelt u ze gerust via www.pensioensos.nl!

Mw. mr. Henny van den Hurk, Gommer & Partners Pensioen Advocaten

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015