Artikel Overgeld.nl: Communicatie is maar alles!

U heeft het ongetwijfeld al vaak gehoord. Het is een waarheid als een koe. En toch gaat het in heel veel gevallen en situaties juist mis door gebrekkige of zelfs helemaal geen communicatie.

De wetgever heeft communicatie in de pensioenwetgeving zó belangrijk gevonden, dat de communicatieverplichtingen van de verschillende spelers op het pensioentoneel in de Pensioenwet van 2007 al zijn verankerd.

Nou, dan zou er toch niks meer mis moeten gaan, zou de logische gevolgtrekking moeten zijn. Mis! Nog steeds is communicatie een belangrijke factor bij pensioenproblemen én wordt steeds meer bepalend!

Het begint vaak al bij de communicatie over de aard en soort van de pensioentoezegging tussen werkgever en werknemer.

Waar er sprake is van een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds of beroepspensioenfonds speelt dat probleem niet, maar wél in alle gevallen waarin er geen sprake is van een verplicht gestelde pensioenregeling.

De werkgever moet bij het aangaan van het dienstverband aangeven wat de pensioenregeling inhoudt. De werkgever doet een aanbod om een pensioenovereenkomst te sluiten. Uit dat aanbod moet blijken of het bijvoorbeeld een uitkeringsovereenkomst is of bijvoorbeeld een kapitaalovereenkomst (of premieovereenkomst). Bij een uitkeringovereenkomst wordt er pensioen opgebouwd tijdens de looptijd en staat vooraf vast hoe hoog de pensioenuitkering op de pensioendatum zal zijn. Bij een kapitaalovereenkomst wordt er ook pensioen opgebouwd tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst, maar staat alleen vast dát er een kapitaal beschikbaar komt op de pensioendatum. waarvoor pensioenuitkeringen moeten worden aangekocht. Die moeten dan worden aangekocht tegen de op de pensioendatum geldende rente en kosten.

Het komt regelmatig voor, dat de omschrijving van de soort van pensioenovereenkomst voor meerderlei uitleg vatbaar is en daardoor ontstaat dan tussen werkgever en werknemer discussie. Dan is niet goed en duidelijk en helder (in voor de werknemer begrijpelijke bewoordingen) gecommuniceerd met welke soort van pensioenovereenkomst men te maken heeft. Soms ook zorgt een werkgever door feiten en omstandigheden die zich voordoen gedurende de loop van de pensioenovereenkomst voor onduidelijkheid.

Dat was ook aan de orde bij een zaak die speelde bij het Hof in Amsterdam, eind 2010.

Daar waren werkgever en werknemer het niet eens of de pensioenovereenkomst de hierboven genoemde uitkeringsovereenkomst omvatte ofwel dat het ging om een kapitaalovereenkomst. De werkgever betoogde dat het ging om een kapitaalovereenkomst. Het risico van de rentetarieven op de pensioendatum ligt dan bij de werknemer. De werknemer betoogde dat het ging om een uitkeringsovereenkomst.

Partijen hadden bij het aangaan van de overeenkomst in 1977 afgesproken dat ieder jaar een bedrag aan pensioen gespaard zou worden. Dat bedrag was gebaseerd op een berekening waarbij ongeveer 1,75% ouderdomspensioen zou kunnen worden aangekocht per dienstjaar. De werknemer had op dat moment niet verder gevraagd en kwam er pas op de pensioendatum achter, dat het kapitaal niet voldoende was voor een dergelijk pensioen. Hij is zich toen gaan afvragen en gaan onderzoeken wat hij met de werkgever jaren eerder had afgesproken.

In de loop van het dienstverband was de werkgever namelijk ook bezig om een collectieve pensioenregeling voor het hele personeel in het leven te roepen. Dat zou wel een uitkeringsovereenkomst gaan worden. De werknemer had op een of andere manier daar wel conceptstukken van in handen gekregen en baseerde zich daar nu op. De collectieve pensioenregeling is echter nooit tot stand gekomen, dus de werknemer moest het met zijn individuele toezegging doen. De werkgever had dus niet goed gecommuniceerd door met twee verschillende pensioensoorten bezig te zijn. Daardoor was bij de werknemer mogelijk verwarring ontstaan.

De rechter keek echter naar wat de werkgever wél allemaal met de werknemer had gecommuniceerd. Dat waren in elk geval de pensioenoverzichten vanaf 1983. Daaruit bleek van een kapitaal wat beschikbaar zou komen op de pensioendatum. Mét de waarschuwing, dat het eindkapitaal af hing van het nog te behalen rendement. Dat de werknemer via via een conceptreglement van een plan voor een collectieve pensioenregeling te pakken had weten te krijgen maakte niet dat hij het gebrek aan heldere communicatie daar mee kon invullen. Het was niet op hem van toepassing.

Had de werkgever bij het aangaan van de pensioenovereenkomst duidelijker gecommuniceerd, zodat de werknemer het kon begrijpen, dan was deze procedure niet nodig geweest. De werkgever kwam dus met de schrik vrij. Zorg dus voor heldere pensioencommunicatie, zo niet, dan kan het juridisch wel eens mis gaan.

Hebt u vragen over alle recente pensioenontwikkelingen en wat dat voor u betekent? Stelt u ze dan gerust via www.pensioenSOS.nl.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015