Artikel Overgeld.nl: Geen pensioen meer over de provisie!

Heeft u het al meegemaakt de laatste jaren ? Zomaar ineens een memo van de ondernemingsraad of gewoon een email van personeelszaken met als inhoud een mededeling van de belangrijkste wijzigingen in uw pensioenregeling.

Het zal u vast niet onbekend voorkomen, want in de afgelopen jaren heeft het merendeel van de werkgevers en ondernemingen de pensioenregeling van het personeel aangepast.

En aangepast houdt over het algemeen geen verbetering, maar eerder een versobering in.

En toch kan dat niet zomaar. Zelfs niet als de ondernemingsraad het al eens is met de plannen van de werkgever. Dan nog is het aan u als individuele werknemer om zelf wel of niet in te stemmen met een wijziging van uw arbeidsvoorwaarden. En dus ook met een wijziging van uw pensioenregeling.

Er zijn wel gradaties in uw individuele instemmingbevoegdheid. Als de wijziging bijvoorbeeld bij CAO geschiedt en u bent lid van een van de betrokken vakbonden, dan heeft u binnen het achterban overleg de bevoegdheid tot wel of niet verlenen van instemming over de ophanden zijnde wijzigingen. De meerderheid beslist dan.

Bent u niet gebonden aan een specifieke bond of CAO, maar is die laatste wel algemeen verbindend voor de branche waar u werkt, dan bent u alsnog daar aan gebonden. De bepalingen van de CAO dalen dan als het ware in in uw individuele arbeidsverhouding.

Is er echter geen wijziging bij CAO en bent u ook ‘ongebonden’, dan heeft u gewoon het recht om zelf wel of niet in te stemmen met een wijziging van uw arbeidsvoorwaarden.

En dat geldt bijvoorbeeld ook als uw werkgever besluit om de pensioenregeling te wijzigen en u geen pensioen meer te laten opbouwen over uw provisie.

Het is algemeen bekend dat provisie vaak een aanzienlijk deel van het inkomen uitmaakt bij werknemers wier inkomen voor een deel uit provisie bestaat. Het besluit om daar vervolgens geen pensioen meer op te bouwen over de provisie is dan ook vaak zeer ingrijpend in het te bereiken pensioen op pensioendatum.

Het hoogste rechtscollege in Nederland, de Hoge Raad, heeft daar in februari jl. dan ook over uitgesproken, dat een dergelijke wijziging, geen pensioenopbouw meer over provisie-inkomen, een zodanige wijziging is van arbeidsvoorwaarden dat daarvoor de specifieke juridische regels gelden met betrekking tot het sluiten van overeenkomsten.

En in het kader van de arbeidsverhouding komt daar nog eens de meer gewaarborgde bescherming van de werknemer bovenop.

Maar een werkgever mag er bij een ingrijpende wijziging van arbeidsvoorwaarden (zoals dus het niet meer opbouwen van pensioen over provisie) alleen dan op vertrouwen dat zijn werknemer heeft ingestemd met die wijziging, als aan die werknemer de nodige duidelijkheid is verschaft over de wijziging. En dat alleen is uiteraard niet voldoende.

Het heeft de voorkeur dat de werknemer expliciet zijn handtekening onder de gewenste wijzigingen heeft gezet. Maar let op! De werkgever mag van de Hoge Raad ook op basis van verklaringen van de werknemer of gedragingen van de werknemer een welbewuste instemming met de wijziging afleiden.

Het devies luidt dus: wees alert op wijzigingen. Niet alleen de uitgebreid aangekondigde, maar ook de tussen neus en lippen meegedeelde, die gewoon ‘tussen soep en aardappelen door’ worden ingevoerd. Protesteer gemotiveerd, duidelijk en op tijd als u wilt protesteren en laat geen misverstand bestaan over een protest.

Hebt u vragen over - wellicht ongeoorloofde - wijzigingen in pensioenregelingen of andere vragen over pensioen? Stelt u ze via www.PensioenSOS.nl.

Mw. mr. Henny van den Hurk is partner bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten te Tilburg.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015