Artikel Overgeld.nl: Gelijke behandeling revisited

Het blijft tobben met die gelijke behandeling. De Commissie Gelijke Behandeling kan nog zoveel uitspraken doen, de rechter kan die al dan niet volgen of er geheel van afwijken in zijn vonnissen. Nog steeds weer komen er nieuwe varianten en problemen om de hoek kijken waar weer de gelijke behandeling in het gedrang komt.

Wat te denken van het volgende voorbeeld…

Een werknemer heeft een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Veronderstel dat die een looptijd heeft van 6 maanden. Na 6 maanden verlengt de werkgever de overeenkomst niet. Of de werknemer wil dat niet. Kortom, de wegen van werkgever en werknemer scheiden zich.

Na iets meer dan 3 maanden komen ze op hun besluit terug en de werknemer treedt weer in dienst. Dit keer voor een periode van één jaar. Na dat jaar verlengt de werkgever de arbeidsovereenkomst wederom niet. Maar na 2 maanden heeft hij toch behoefte aan de arbeidskracht van de werknemer en die blijkt nog beschikbaar. Dus volgt een derde dienstverband. Wederom voor de duur van een jaar. Na dat jaar eindigt de arbeidsovereenkomst nog steeds van rechtswege, want we zitten nog steeds binnen de periode van 3 jaar en er zijn in die periode pas 2 contracten die meetellen. De werkgever en de werknemer besluiten na één maand er toch nog een contract voor 6 maanden aan vast te plakken. Dat blijkt dan zo goed te bevallen, dat de werknemer uiteindelijk in vaste dienst komt.

De werknemer heeft echter hierdoor wel een aantal enorme breuken in zijn pensioen opgelopen. Als werknemer met een contract voor bepaalde tijd mag hij deelnemen aan de pensioenregeling van de werkgever. Maar net als voor de vaste krachten geldt voor hem ook de wachttijd. Geen probleem bij de eerste overeenkomst. Maar bij de volgende overeenkomsten lijkt dat toch wel in strijd met de gelijke behandeling. Als er een onderbreking is van meer dan 3 maanden, dan loopt de cyclus van 3 arbeidsovereenkomsten niet door. Dan lijkt opnieuw een wachttijd voor de pensioenregeling wel te rechtvaardigen, omdat de rechters in ons land (en dat is daarna door de wetgever vastgelegd) hebben bepaald, dat als je als werkgever en werknemer méér dan 3 maanden uit elkaar gaat en daarna sprake is van echt een nieuwe situatie. Een wachtperiode van meer dan 3 maanden wordt zo lang en onhandig geacht om de draaideurconstructie op die manier te frustreren.

Maar bij een korte wachtperiode of zelf bij een opvolgend nieuw contract zou er zomaar sprake kunnen zijn van een extra wachttijd. De Pensioenwet heeft dit probleem niet ondervangen.

In het Burgerlijk Wetboek is er in gevallen van 3 opvolgende contracten met kortere tussenperioden dan 3 maanden sprake van rijtje van arbeidsovereenkomsten waarbij het 4e contract automatisch voor onbepaalde tijd gaat gelden. (of al eerder als het totaal van de 3 overeenkomsten de periode van 36 maanden overschrijdt). (Met een uitzondering van de tijdelijke maatregel van 9 juli 2010, waarbij jongeren tot 27 jaar nog een 4e contract voor bepaalde tijd kunnen krijgen. Wat overigens ook leeftijdsdiscriminatie impliceert, maar daarover zal ik een volgende keer verder uitweiden). Ook het Burgerlijk Wetboek zegt niets over de arbeidsvoorwaarden bij verlenging van een contract voor bepaalde tijd. Die kunnen steeds opnieuw overeengekomen worden. Dat is contractsvrijheid tussen partijen. Uiteraard binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid en goed werkgever- en werknemerschap.

De werknemer met het contract voor bepaalde tijd kan echter wel steeds met een wachttijd geconfronteerd worden, bij dezelfde pensioenregeling, bij dezelfde werkgever. Dat lijkt wel in strijd met de gelijke behandeling tussen werknemers met een tijdelijk en werknemers met een vast dienstverband. De laatste bouwt immers voortdurend pensioen op, bij de eerste zit er steeds een onderbreking in, en dus minder opbouw.

Het is daarom zaak zich goed te laten adviseren en goed te letten op uw pensioenopbouw. Niet pas op pensioendatum, maar ook al bij aanvang van het dienstverband of verlengingen daarvan. Overleg met uw werkgever en vraag uw deskundig adviseur om hulp als u het niet begrijpt.

Hebt u vragen over pensioen nieuwe stijl of andere pensioenvragen? Stelt u ze dan gerust via www.pensioenSOS.nl.!

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015