Artikel Overgeld.nl: Het pensioenplafond in uw ontslagvergoeding?!

In de rechtspraak verschijnen steeds meer uitspraken over inperking van de hoogte van de ontslagvergoeding voor oudere werknemers die op het punt staan om met pensioen te gaan of voor wie de pensioenleeftijd binnen een paar jaar in zicht is.

Zo ook heeft de Rechtbank in Leeuwarden op 17 september 2010 in haar vonnis bepaald, dat bij het bepalen van de hoogte van de ontslagvergoeding rekening kan worden gehouden met een normale vervroegde pensionering.

De werknemer in deze zaak was sinds 1971 in dienst van de werkgever. Tussen partijen botert het al even niet meer en de werknemer is ten einde raad. Hij overlegt met zijn adviseur en de werknemer verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens een verstoorde arbeidsrelatie. Directe aanleiding is het moeizame proces van (toewijzing van) zorgverlof in de periode 2005 tot 2008 in verband met de verzorging van zijn zieke echtgenote.

De werknemer is in die periode uitgevallen vanwege ‘overbelasting’. Hij kreeg geen ruimte en toestemming om gebruik te maken van de mogelijkheden die een zorgverlof in dit soort omstandigheden kunnen bieden. Niet echt een blijk van goed werkgeverschap.

Nadat zijn echtgenote is overleden, heeft werknemer wederom gezondheidsklachten ervaren wegens hoge ‘targetdruk’. De werkgever heeft ook toen de druk nog eens opgevoerd. Met name ook om te bereiken, dat de gemiste inzet van de afgelopen toch nog enigszins werd ingelopen.

Een onwerkbare situatie is natuurlijk het gevolg. De werknemer kan niet aan de verhoogde targeteisen voldoen en valt wederom uit. Dit maal lijkt het tamelijk definitief te zijn.

De werknemer heeft de rechter verzocht om een flinke schadevergoeding bij het ontslag toe te kennen. Volgens de werknemer is een vergoeding in de ABC-formule (kantonrechtersformule) met C=1,25 billijk (€ 152.000).

De rechter is van oordeel dat aan de werknemer wel een ontslagvergoeding dient te worden toegekend, nu niet is gebleken dat het ontstaan van de verstoring van de arbeidsverhouding in overwegende mate aan werknemer is te wijten. Dat is altijd een belangrijk criterium om te oordelen of een vergoeding überhaupt aan de orde is. Bij het vaststellen van de hoogte van de vergoeding sluit de rechter inderdaad aan bij de ABC-formule, maar…...

Gelet op de pensioenregeling zoals die geldt bij werkgever en gezien de stelling van werkgever dat het bij haar gebruikelijk is dat men gebruikmaakt van de mogelijkheid om eerder met pensioen te gaan, acht de rechter het billijk om bij het vaststellen van de vergoeding niet uit te gaan van de inkomstenderving tot het moment dat werknemer de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, doch uitgaande van een vervroegd pensioen per 1 september 2012.

De te verwachten inkomstenderving voor werknemer bedraagt dan € 13.000 bruto. De rechter acht dit, gelet op alle omstandigheden van het geval, een billijke vergoeding.

Deze uitspraak is er een in een hele lange reeks van uitspraken op dit terrein van de schadevergoedingen bij het einde van de arbeidsovereenkomst en het pensioenplafond.

Steeds weer komt de vraag aan de orde wanneer het omslagpunt wordt bereikt en de werknemer aanspraak kan maken op meer schadevergoeding dan zijn inkomen tot aan de pensionering. Er zijn toch steeds meer rechters die daartoe overgaan. Met name spelen argumenten van gelijke behandeling dan een belangrijke rol. Een dergelijk onderscheid ligt wel heel dicht aan tegen leeftijdsdiscriminatie. Het is zeker de moeite waard dat in de gaten te houden op het moment dat het ú overkomt. Laat u zich dan vooral goed adviseren door een deskundige !

Hebt u vragen over ontslagvergoedingen in combinatie met pensioen of andere pensioenvragen? Stelt u ze dan gerust via www.pensioenSOS.nl.

Mw. mr. Henny van den Hurk, advocaat-partner Gommer & Partners Pensioen Advocaten te Tilburg.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015