Artikel Overgeld.nl: Pensioen en echtscheiding

In mijn column van vorige maand ging ik in op de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (Wet VPS) en dan met name op de situatie waarbij de echtelieden tijdens het huwelijk samen de pensioenpot hadden verteerd.

Vervolgens maakte de vereveningsgerechtigde toch nog aanspraak op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen.

De situatie die ik daar beschreef had betrekking op een directeur grootaandeelhouder die het op grond van de wet is toegestaan om zijn eigen pensioen op te bouwen in zijn eigen zaak. Dat hoeft dus niet in een verzekeringspolis te worden ondergebracht of bij een pensioenfonds te worden weggezet.

Bij de meeste mensen die pensioen opbouwen staat het pensioengeld bij een verzekeraar of een pensioenfonds te renderen en kunnen ze het niet zelf naar eigen believen besteden. Uiteraard bedoel ik voor de pensioeningangsdatum. Daarna natuurlijk wel.

Pas bij de pensionering krijgen de meeste mensen de beschikking over hun pensioengeld. Van potverteren zoals hierboven aangegeven is dan ook geen sprake.

Dat het dan toch nog mis kan gaan ná de echtscheiding blijkt ook weer in een uitspraak van de rechtbank Dordrecht van eind februari aan de orde. De Wet VPS blijkt dan toch weer aardig weerbarstig te zijn. Steeds weer komt er een gerechtelijke uitspraak die steeds weer een stukje uitleg geeft van hoe een bepaalde wetsbepaling moet worden toegepast of uitgelegd.

De man en de vrouw waren gescheiden in dit geval en zoals vrijwel altijd dan gebeurd, hadden zij keurig samen het formulier ‘Mededeling van scheiding’ ingevuld en aan de pensioenuitvoerder toegestuurd. Die had het netjes geregistreerd in afwachting van de pensioendatum van in dit geval de man.

Een jaartje na de scheiding hebben de man en de vrouw toch nog eens overleg gehad en hebben ze afgesproken, dat de vrouw niet hoeft te wachten tot de man met pensioen gaat, maar dat haar rechten door de man in een aantal termijnen worden afgekocht. Dat mag, de wet VPS is immers geen dwingend recht. Het is toegestaan daar vanaf te wijken. Zo gezegd, zo gedaan. De man was nog wel zo verstandig geweest om de afwijkende afspraak in een mooi formeel briefje te zetten, te ondertekenen en aan de pensioenuitvoerder te sturen. Vervolgens heeft de man de pensioenafkooptermijnen aan de vrouw betaald. De vrouw had op dat moment behoefte aan liquide middelen en had afgezien van haar pensioenaanspraken.

En toen ging hij met pensioen en ontving gewoon zijn gehele pensioen. Echter, de vrouw had toen weer behoefte aan liquide middelen. Omdat de man geen twee maal wilde betalen weigerde hij zijn medewerking. De vrouw maakte dus de gang naar de rechter en vorderde alsnog de verevening van het pensioen. De man stelde zich op het standpunt dat partijen later een afwijkende afspraak hadden gemaakt, die hij was nagekomen.

De Wet VPS zegt letterlijk dat het pensioen verevend moet worden, gewoon 50/50. Als de echtelieden daar van af willen wijken, dan moeten ze dat doen bij huwelijkse voorwaarden of bij een schriftelijke overeenkomst gesloten met het oog op de scheiding. En dat was, zo stelde de vrouw, hier niet gebeurd. Partijen hadden al aan de pensioenuitvoerder medegedeeld dat ze gescheiden waren en het pensioen wilden verevenen. Pas een jaar later stuurt de man het genoemde briefje aan de pensioenuitvoerder. Dat was niet overeenkomstig de wet, vond de vrouw.

Ze vermeldde daarbij niet direct dat de pensioenuitvoerder contact met haar had opgenomen na het briefje om te verifiëren of zij er van wist en het daar mee eens was. Dat werd later door de pensioenuitvoerder schriftelijk bevestigd.

De vrouw lijkt echter bij de rechter toch enig gehoor te vinden. De rechter heeft wel aangegeven, dat de door de vrouw gewenste uitleg van de wet te strikt is in dit geval en dat die ruimer moet worden genomen, zodat het zeer wel het geval kan zijn, dat het briefje en de bevestiging van de pensioenuitvoerder ook voldoende zijn om de verevening achteraf nog ongedaan te maken. De man heeft echter van de rechter de bewijsopdracht gekregen om aan te tonen, wat partijen precies bedoelden met het briefje. Zag de vrouw van al haar rechten af of slechts van een gedeelte. Een lastige opdracht derhalve.

Maar zo blijkt, dat ook in deze gevallen, waar het pensioen niet in eigen beheer zit, maar bij een verzekeraar, er toch sprake kan zijn van een soort van potverteren en vervolgens toch aanspraak maken op alsnog verevenen.

Het is dus zaak bij een echtscheiding heel goed op je pensioen te passen en te voorkomen dat je het twee keer moet uitkeren aan je ex-echtgenoot. Afspraken moeten goed en gedegen en ondubbelzinnig worden vastgelegd. Laat u daarbij goed adviseren door een terzake deskundige !

Hebt u vragen over alle recente pensioenontwikkelingen en wat dat voor u betekent? Stelt u ze dan gerust via www.pensioenSOS.nl.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015