Artikel Overgeld.nl: Samenloop pensioen en overige uitkeringen

Een pensioenuitkering en een uitkering op grond van de sociale zekerheidswetten. Is het mogelijk dat u die tegelijkertijd ontvangt?

Het antwoord op die vraag is vaak niet eenvoudig te geven.

Enerzijds hangt het sterk van de persoonlijke situatie van de ontvanger af en anderzijds is het ook afhankelijk van de bepalingen van de regeling waarop de desbetreffende uitkering is gebaseerd. Er is immers in bepaalde pensioenregelingen opgenomen, dat de uitkering niet samen kan vallen met een andere uitkering uit de sociale zekerheidswetgeving. Vaak hangt het ook nog af van de soort van de uitkering.

Een heleboel mitsen en maren derhalve, waarbij niet zomaar één lijn getrokken kan worden. En dus ook weer bron van werk voor de rechters in ons land.

Zo ook oordeelde de Rechtbank Haarlem in 2011 nog over de cumulatie van een vervroegde uittredingsregeling en een WW uitkering.

De onderhavige medewerker ontving namelijk vanaf zijn 55e verjaardag een uitkering wegens vervroegde uittreding vanwege zijn leeftijd. Binnen de branche waarin deze medewerker werkzaam was, was het volkomen normaal om op 55 jaar ‘met pensioen’ te gaan. Een zogenaamd functioneel leeftijdsontslag. De medewerker was namelijk werkzaam bij Defensie.

Gelet op de doelstelling van de uitkering en de leeftijd waarop deze wordt toegekend overweegt de rechtbank dat de uitkering niet is aan te merken als een uitkering wegens het einde van het arbeidsleven. De rechtbank concludeert daarom dat de uitkering niet is toegekend bij wijze van oudedagsvoorziening, zodat deze niet in mindering op de WW-uitkering kan worden gebracht. In deze uitspraak blijkt wel duidelijk van het veranderde tijdsbeeld. Waar het in de jaren ’80 van de vorige eeuw nog wenselijk was dat de medewerkers met een voltooide militaire carrière niet meer gingen werken en dus een uitkering kregen, is die trend volledig gewijzigd inmiddels. Juist het langer deelnemen aan het arbeidsproces staat voorop, echter niet binnen dezelfde functie in het geval van Defensie. Immers moet de slagkracht van de krijgsmacht op niveau blijven en daardoor blijft het functioneel leeftijdsontslag wél van toepassing. Maar vroeger werd men wel gekort op een WW-uitkering indien een FLO-uitkering werd genoten. De rechtbank heeft bepaald dat dat in de huidige tijdsgeest niet meer aan de orde is.

Ten aanzien van een Defensie medewerker geldt dus bijvoorbeeld dat werkzaamheden na het functionele leeftijdsontslag in bepaalde branches als onderwijs, zorg en wat dies meer zij, juist worden gestimuleerd vanwege het maatschappelijke belang.

Het bovenstaande voorbeeld ziet op een zeer specifieke groep werknemers. Echter, dit laat onverlet, dat we nog steeds in ons land te maken hebben met een stimulans en zelfs bijna verplichting om langer door te werken. Toch zijn er nog steeds vervroegde uittredingsregelingen die ingaan of zelfs moeten ingaan op of voor een bepaalde leeftijd. Het moet dan geen belemmering zijn daarnaast nog een inkomen uit arbeid te genereren, omdat de regeling anders contraproductief gaat werken.

Ook zal er dan in principe geen cumulatie met een WW-uitkering mogen optreden. Immers dan betaalt de werknemer alsnog zijn eigen WW-uitkering.

Een samenloop van bijvoorbeeld WIA met een arbeidsongeschiktheidspensioen lijkt reëler binnen dit kader. En ook binnen de waarneembare wijziging c.q. tendens om de kosten van arbeidsongeschiktheid steeds minder bij de overheid neer te leggen.

Er zijn ook pensioenregelingen die bepalen, dat het pensioen pas in kan gaan als het dienstverband is geëindigd. Dan is doorwerken náást het pensioen geen optie. Maar mogelijk dat verder werken bij een andere werkgever wél een optie is en er geen samentelling plaats vindt.

Het is dus van belang om in uw pensioenregeling na te zien of er wellicht een bepaling in staat die verhindert dat u een uitkering gaat ontvangen naast uw werk of naast uw sociale uitkering. Iedere pensioenregeling kan daar weer verschillend in zijn. Maar een gewaarschuwd mens telt voor twee!

Hebt u vragen over (uw) pensioen? Stelt u ze dan gerust via www.pensioenSOS.nl

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015