Artikel Overgeld.nl: Zieke werknemers en pensioen

Iedere werkgever heeft het wel een keer meegemaakt: een nieuwe veelbelovende werknemer komt in dienst en helaas, helaas...na een korte periode wordt hij of zij ziek. Vrijwel nooit opzettelijk, maar feit blijft dat die nieuwe werknemer wel ziek is. En ziek blijft. En nog erger: de werknemer overlijdt.

Veel werkgevers besluiten dan na verloop van tijd om de desbetreffende zieke werknemer maar niet aan te melden als deelnemer in de pensioenregeling die met de werknemer is overeengekomen. Als dat tenminste nog niet was gebeurd. En we weten allemaal dat dat soms even kan duren. Er zijn immers wachttijden (geweest) in een aantal pensioenregeling die soms een jaar of langer waren. Of de overleden werknemer moest formulieren invullen en had dat nog niet gedaan. En veel werkgevers besluiten ook om bijvoorbeeld nadat de ziekte 2 jaar heeft geduurd over te gaan tot ontslag. In de redenatie van veel werkgevers is het dan omslachtig om voor een zo'n korte periode van een paar jaar pensioen op te gaan bouwen.

En de weduwe van de overleden werknemer zal zich toch wel melden bij de werkgever die de werknemer nog niet had aangemeld. En ook de arbeidsongeschikte werknemer zal zich op enig moment melden bij de werkgever. En allemaal willen ze toch een pensioenuitkering gaan ontvangen. De werkgever zal zich verweren. Door er zich bij de overleden werknemer op te beroepen dat de formulieren niet waren ingevuld en geen keuzes waren gemaakt. En door zich ten opzichte van de arbeidsongeschikte werknemer zich er op te beroepen bijvoorbeeld, dat die ook nimmer iets heeft gezegd over niet ingehouden premies en niet ontvangen pensioenoverzichten en dat de pensioenopbouw zo gering zou zijn geweest tijdens het dienstverband dat er toch geen noemenswaardige pensioenuitkering op de pensioendatum zou volgen. Vele argumenten zijn denkbaar, maar helaas baten ze de werkgever niet.

Dat heeft ook het Gerechtshof Den Bosch onlangs beslist in een uitspraak waarin de arbeidsongeschikte voormalig werknemer alsnog van de werkgever eiste, dat die er voor zou zorgen, dat hij alsnog een pensioen zou hebben, gelijk aan dat wat hij opgebouwd zou hebben als hij altijd bij die werkgever was blijven werken. Door zijn arbeidsongeschiktheid kon hij tot zijn pensioendatum niet meer werken. De werknemer was 5 maanden na indiensttreding ziek geworden en de werkgever had geen arbeidsongeschiktheidsverzekering en WAO-gat verzekering voor hem afgesloten, terwijl de werkgever dat wel had moeten doen. Maar de werknemer moest nog wat formulieren invullen en aan andere formaliteiten voldoen en dat was nog niet gebeurd toen hij ziek werd en ook daarna niet.

Het Hof oordeelde, dat de werkgever een eigen zorgplicht heeft. Zelfs al heeft de werkgever de formulieren aan de werknemer gegeven en verzocht die tijdig in te vullen en de werknemer doet dat niet of laat dat na, dan is de werkgever daarmee niet van zijn taken ontheven en kan niet gezegd worden dat die aan de op de werkgever rustende verplichtingen heeft voldaan. Zelfs als de werkgever de werknemer nog meer achter de vodden aan zit en verzoekt tijdig in te vullen en in te leveren, dan nog ontslaat dat de werkgever niet van zijn verplichtingen, in de visie van het Hof.

De werkgever, zo gaf het Hof aan, had er zich van moeten vergewissen, dat de werknemer in dit geval de verzekeringen zeer zeker niet wenste af te sluiten. Zolang de werkgever dat niet helder en duidelijk en onweerlegbaar vast heeft staan blijft het risico van niet aanmelden of niet afsluiten bij de werkgever liggen. Het niet terug ontvangen van aanmeldingsformulieren is absoluut onvoldoende naar het oordeel van het Hof om aan te nemen dat de werknemer de verzekering niet op prijs zou stellen. Daarnaast, zo oordeelt het Hof, is het ook vaak heel onaannemelijk, dat een werknemer van een dergelijke verzekering zou afzien. En tenslotte kon ook de verwijzing van de werkgever in deze kwestie naar de kennis en opleiding en ervaring en functie van de werknemer de werkgever niet baten. De werkgever wilde daar mee (een deel van) de verantwoordelijkheid bij de werknemer leggen en proberen zo van haar aansprakelijkheid ontheven te zijn. Maar ook die vlieger ging bij het Hof niet op. De aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid bleven volledig bij de werkgever liggen en die werd veroordeeld om jaren later alsnog tot herstel over te gaan.

Uit het bovenstaande blijkt maar weer de zorgvuldigheid waar een werkgever mee moet omgaan en in acht moet nemen om niet met dit soort problematieken geconfronteerd te worden. Een arbeidsvoorwaarde als een arbeidsongeschiktheidsverzekering of een pensioen kan, als daar niet zorgvuldig genoeg mee wordt omgegaan in een later stadium tot enorme kosten leiden. De werkgever heeft een eigen zorgplicht en eigen verantwoordelijkheid en moet soms de werknemers, bijvoorbeeld die treuzelen in het maken van keuzes of het invullen en retourneren van formulieren, tegen zich zelf in bescherming nemen. Hen dan niet verzekeren of niet laten deelnemen is gezien dit arrest van het Hof (maar andere rechters gingen dit Hof reeds voor) geen optie. Dan moet de werkgever zelf keuzes maken en zorgen voor tijdige aanmelding om zo te voldoen aan haar zorgverplichtingen en om te voorkomen dat er later problemen ontstaan.

Vragen over uw pensioen? Mail ze naar www.pensioenSOS.nl
 

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015