Artikel Rendement: Echtscheiding?? Welke pensioenrechten heb ik dan?

U bent al jaren gelukkig samen. Maar dan komt daar het moment… Het gaat niet meer samen en u gaat scheiden. Hoe zit dat nu met uw pensioen? Waar heeft u recht op?

Hebt u volgens het pensioenreglement een partner dan is ook voor het partnerpensioen de Pensioenwet van toepassing. U heeft een partner als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft. Maar ook indien u een samenlevingscontract heeft en/of al zes maanden op hetzelfde adres ingeschreven staat bij de Gemeentelijke Basis Administratie is het mogelijk dat u volgens uw pensioenregeling een partner heeft.

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap dan is ook de Wet Verevening van Pensioenrechten bij Scheiding van toepassing (hierna Wet VPS). De Wet VPS is voor het ouderdomspensioen.

Ouderdomspensioen
Als u gaat scheiden kunt u afspraken maken over hoe u het ouderdomspensioen wilt verdelen. Maakt u geen afspraken, dan is de Wet VPS van toepassing. De Wet VPS is alleen van toepassing als getrouwd bent of als u een geregistreerd partnerschap heeft. Als u samenwoont, heeft u geen recht op een gedeelte van het ouderdomspensioen van uw ex-partner en andersom.

Volgens de Wet VPS wordt het ouderdomspensioen fifty-fifty verdeeld. Bij een scheiding heeft u dus recht op 50% van het ouderdomspensioen van uw ex-partner en andersom. U kunt van de standaard verdeling afwijken, mits u dit schriftelijk vastlegt en beiden ondertekenen.

Verevening of conversie
Bij een verevening ontvangt u een deel van het ouderdomspensioen van uw ex-partner zodra hij/zij met pensioen gaat. Het pensioen blijft dus verzekerd op het leven van uw ex-partner. Stel u heeft € 20.000,- ouderdomspensioen opgebouwd. U ontvangt beiden dan € 10.000,- ouderdomspensioen zodra u met pensioen gaat.

Ook kunt u kiezen voor conversie. Conversie betekent dat uw deel van het ouderdomspensioen en uw recht op bijzonder partnerpensioen omgerekend worden naar een eigen recht op ouderdomspensioen. U ontvangt dan het pensioen zodra u de pensioendatum hebt bereikt. Het wordt een pensioen op uw leven.
Stel u bent 47 jaar en uw ex-partner is 50. Uw deel van het ouderdomspensioen bedraagt € 10.000,- en het bijzonder partnerpensioen is € 14.000,- (dat is 70% van het volledige ouderdomspensioen van € 20.000,-). Omgerekend naar een eigen recht op ouderdomspensioen geeft dit een recht op ongeveer € 14.500,-.

Partnerpensioen
Het partnerpensioen is geregeld in de Pensioenwet en is dus ook van toepassing op werknemers die samenwonen en volgens het pensioenreglement partner zijn. Als het partnerpensioen is verzekerd op opbouwbasis heeft uw ex-partner bij een scheiding recht op een bijzonder partnerpensioen. Als u komt te overlijden ontvangt uw ex-partner partnerpensioen. Dit is het partnerpensioen opgebouwd tot de scheidingsdatum.

Indien u nu een nieuwe partner krijgt, zal uw nieuwe partner geen volledig partnerpensioen ontvangen. Het partnerpensioen zal worden verminderd met het bijzonder partnerpensioen. Stel het totaal te bereiken partnerpensioen is € 21.000,-. Het bijzonder partnerpensioen was vastgesteld op € 14.000,-. Het partnerpensioen van uw nieuwe partner is dan € 7.000,-.

Bij een partnerpensioen dat verzekerd is op risicobasis zal er geen bijzonder partnerpensioen ontstaan. De verzekering stopt namelijk zodra er geen premie meer wordt betaald.

Conclusie
Bij een scheiding heeft u recht op een deel van het ouderdomspensioen van uw ex-partner en een bijzonder partnerpensioen. Voor het ouderdomspensioen heeft u de keuze voor verevening en conversie. Voor de verdeling van het ouderdomspensioen kunt u afwijken van de standaard, mits dit is vastgelegd.

Karla Fluks is pensioenadviseur bij Akkermans & Partners te Tilburg. Voor vragen kunt u contact opnemen via: corporatepensions@akkermans.nl.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015