Artikel Rendement: Pensioen en geruisloze terugkeer

Indien een aandeelhouder de onderneming van een NV of BV voortzet, en de BV wordt ontbonden, kan de winst die bij of als gevolg van de ontbinding van een NV of BV tot uitdrukking komt, voor de vennootschapsbelasting buiten aanmerking blijven. De aandeelhouder treedt met betrekking tot de vermogensbestanddelen waarmee hij de onderneming voortzet en die hij in het kader van de ontbinding verkrijgt in de plaats van de vennootschap.

Geruisloze terugkeer
Bij een geruisloze terugkeer wordt de onderneming die gedreven wordt door een BV over gedragen aan de aandeelhouder, die de onderneming als eenmanszaak voortzet.

Bij de overdracht van een onderneming wordt de (subjectieve) onderneming gedreven door de BV gestaakt. Bij het staken van de onderneming maakt de BV winst. Alle bezittingen en verplichtingen van de BV worden overgedragen tegen de waarde in het economische verkeer. Over de winst dient vennootschapsbelasting te worden betaald. Na het betalen van de vennootschapsbelasting kan de vennootschap de vrije reserves uitkeren aan de aandeelhouder, die hierover inkomstenbelasting verschuldigd is.

De ondernemer neemt alle bezittingen en schulden van de BV over tegen de waarde in het economisch verkeer. Op zijn openingsbalans worden de activa en passiva derhalve tegen de aanschafwaarde, de waarde in het economisch verkeer, opgenomen.

Door gebruik te maken van de geruisloze terugkeer faciliteit wordt de winst behaald bij of als gevolg van de ontbinding van de BV buiten beschouwing gelaten voor de belastingheffing. Op de openingsbalans zal de ondernemer een terugkeerreserve opnemen. De terugkeer reserve bedraagt de helft van de winst die door geruisloze terugkeer buiten aanmerking is gelaten.

Indien sprake is van verrekenbare verliezen zal de winst die ontstaat bij ontbinding van de vennootschap slechts buiten aanmerking blijven voor zover de winst de verrekenbare verliezen overtreft. Verrekenbare verliezen hebben derhalve invloed op de hoogte van de terugkeer reserve.

Toegestane pensioenverzekeraars
Een DGA is als werknemer in dienst bij zijn eigen BV. Hierdoor kan de BV, als werkgever, aan hem een pensioen toezeggen. Conform de wet op de loonbelasting (hierna: Wet LB) kan als verzekeraar voor een pensioenregeling optreden een professionele verzekeraar of pensioenfonds. Indien de pensioengerechtigde meer dan 10% van de aandelen bezit mag tevens een ander lichaam, de BV, optreden als pensioenverzekeraar.

Bij het gebruik maken van de geruisloze terugkeer faciliteit verdwijnt de vennootschap en worden alle bezittingen en schulden overgedragen aan de aandeelhouders/natuurlijk personen, die de onderneming voortzetten. Indien de vennootschap een pensioenverplichting op de balans heeft staan zou ook de pensioenverplichting worden overgedragen aan de aandeelhouders.

De aandeelhouders zijn geen toegestane pensioenverzekeraars. Door overdracht van de pensioenverplichting aan de aandeelhouders voldoet de pensioenverplichting niet meer aan de voorwaarden van hoofdstuk IIb Wet LB. De gehele pensioenverplichting zal tot het loon worden gerekend van de pensioengerechtigde.

De waarde van het pensioen dat tot het loon wordt gerekend wordt bepaald op de waarde in het economisch verkeer. Over het loon wordt tegen het progressieve tarief, oplopend tot 52%, belasting geheven. De belastingheffing over het pensioen dat tot het loon is gerekend wordt verhoogd met 20% revisierente. De totale aanspraak op pensioen zal derhalve worden belast tegen een tarief oplopend tot 72%.

Overdracht
Om te voorkomen dat de pensioenaanspraken tot het loon worden gerekend dienen pensioenverplichtingen alvorens gebruik te maken van de geruisloze terugkeer faciliteit te worden overgedragen aan andere toegestane pensioenverzekeraars. Het pensioen zou kunnen worden ondergebracht bij een professionele verzekeraar.

Aangezien de pensioenaanspraken zijn opgebouwd ten tijde dat de pensioengerechtigde meer dan 10% van de aandelen bezat van de werkgever, mag een ander lichaam, de BV, optreden als pensioenverzekeraar. Dit andere lichaam kan ook een andere BV zijn. Het is toegestaan de pensioenverplichting over te dragen aan een andere vennootschap, die niet zal worden ontbonden.

De overdracht van pensioen dient plaats te vinden tegen de waarde in het economisch verkeer. Hierdoor ontstaat een verrekenbaar verlies voor de BV. Dit verrekenbare verlies dient eerst te worden verrekend met het resultaat van de ontbinding van de vennootschap alvorens de geruisloze terugkeer faciliteit in werking treedt. De terugkeer reserve zal derhalve worden beïnvloed door de overdracht van het pensioen.

Conclusie
Een onderneming die door een BV wordt gedreven kan geruisloos worden voortgezet als eenmanszaak door de aandeelhouders. De pensioenverplichting op de balans van de BV dient te worden overgedragen aan een andere toegestane pensioenverzekeraar. Een andere toegestane pensioenverzekeraar kan een professionele verzekeraar zijn, maar ook een andere BV.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015