Artikel Rendement: Uitruil van pensioen?? Wat zijn de mogelijkheden?

Uw werknemers zijn deelnemer in de pensioenregeling die u heeft afgesloten bij een pensioenuitvoerder. Er is ouderdomspensioen opgebouwd, maar geen partnerpensioen. Wat zijn dan de mogelijkheden? Of misschien is er juist wel partnerpensioen opgebouwd, maar heeft een werknemer geen partner. Is het dan mogelijk om het partnerpensioen om te zetten in een hoger ouderdomspensioen?

Ouderdomspensioen
U, als werkgever heeft een pensioenregeling toegezegd. De werknemers bouwen ouderdomspensioen op en daarnaast is ook een partnerpensioen verzekerd op opbouwbasis. De werknemers hebben derhalve daadwerkelijk partnerpensioen opgebouwd. Ook indien een werknemer geen partner heeft, bouwt hij/zij toch partnerpensioen op. Indien de werknemer komt te overlijden, wordt echter geen partnerpensioen uitgekeerd.

Stel, een werknemer gaat binnenkort met pensioen en door omstandigheden heeft hij/zij op dat moment geen partner. Wat zijn dan de mogelijkheden? Voor alle werknemers is een partnerpensioen op opbouwbasis verzekerd. Voor deze werknemer is dan ook daadwerkelijk partnerpensioen opgebouwd. De werknemer heeft echter geen partner waardoor het partnerpensioen bij zijn/haar overlijden nooit uitgekeerd kan worden.

Wettelijk recht
De werknemer heeft een wettelijk recht op uitruil van het partnerpensioen, opgebouwd vanaf 1 januari 2002, in een hoger ouderdomspensioen. Werknemers zonder partner kunnen derhalve hun gehele partnerpensioen op de pensioendatum uitruilen voor een hoger en/of eerder ingaand ouderdomspensioen. In het pensioenreglement is vermeld hoeveel ouderdomspensioen de werknemer zal ontvangen voor het partnerpensioen dat wordt ingeruild. Het ouderdomspensioen mag in dit geval hoger worden dan fiscaal maximaal mag worden opgebouwd.

Ook voor werknemers met een partner bestaat dit wettelijk recht op uitruil. Dit betekent dat ook indien een werknemer een partner heeft, hij/zij het partnerpensioen geheel of gedeeltelijk kan uitruilen voor een hoger en/of eerder ingaand ouderdomspensioen. Het partnerpensioen zal dan echter (gedeeltelijk) vervallen. Bij het overlijden van de (ex-) werknemer zal het partnerpensioen lager worden dan in de oorspronkelijke situatie.

Indien een werknemer met een partner op de pensioen datum besluit om het partnerpensioen (gedeeltelijk) uit te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen, moet de partner hiervoor schriftelijk toestemming verlenen. Bij overlijden van uw werknemer, ontvangt de partner tenslotte geen of een lager partnerpensioen.

Partnerpensioen
In veel pensioenregelingen is het partnerpensioen verzekerd op risicobasis. Dit betekent dat het partnerpensioen zonder waarde vervalt bij beëindiging van de dienstbetrekking. Als een voormalig werknemer overlijdt, is er geen recht op partnerpensioen. Een werknemer heeft een wettelijk recht om een deel van zijn ouderdomspensioen uitruilen voor partnerpensioen. De werknemer kan het ouderdomspensioen uitruilen bij het beëindigen van het deelnemerschap of op de pensioendatum.

Ook als het partnerpensioen daadwerkelijk is opgebouwd, kan de werknemer een deel van het ouderdomspensioen uitruilen voor een (hoger) partnerpensioen. Het partnerpensioen mag echter niet meer dan 70% van het uiteindelijke ouderdomspensioen bedragen.

Heeft u een middelloonregeling verzekerd, dan is de hoogte van het ouderdomspensioen al bekend. De werknemer kan een deel van het ouderdomspensioen uitruilen voor een partnerpensioen. Het ouderdomspensioen wordt dan lager, maar de werknemer heeft wel een voorziening voor zijn/haar partner als hij/zij overlijdt.

Heeft u een beschikbare premieregeling verzekerd, dan heeft de werknemer bij ontslag recht op een premievrij kapitaal. Van dit kapitaal koopt hij/zij op de pensioendatum een ouderdoms- en een partnerpensioen aan. De hoogte van het ouderdomspensioen is pas bekend op de pensioendatum. Als de ex-werknemer overlijdt voor de pensioendatum, is er geen partnerpensioen verzekerd. Het partnerpensioen vóór de pensioendatum was tenslotte verzekerd op risicobasis. De werknemer kan een deel van het kapitaal uitruilen voor een partnerpensioen voor de pensioendatum. Het kapitaal voor de aankoop van pensioen wordt dan lager.

Indien een werknemer recht heeft op een WW-uitkering, heeft de Pensioenwet bepaald dat het partnerpensioen verzekerd blijft zolang hij/zij een WW-uitkering ontvangt. Komt de werknemer gedurende de werkloosheidsperiode te overlijden, dan ontvangt de partner een partnerpensioen alsof dit partnerpensioen op opbouwbasis was verzekerd. Na het beëindigen van de WW-uitkering kan de ex-werknemer alsnog kiezen voor uitruil van een deel van het ouderdomspensioen in een partnerpensioen.

Communicatie
Uitruil van ouderdomspensioen in partnerpensioen of andersom is een wettelijk recht voor de werknemer. In de meeste gevallen is dit vermeld in het pensioenreglement. Ook indien dit niet is vermeld, heeft de werknemer toch recht op deze uitruil.

Bij ontslag dan wel pensionering is het wel van belang dat u de werknemer wijst op het wettelijk recht op uitruil. Het partnerpensioen kan geheel worden uitgeruild voor een hoger partnerpensioen. Het ouderdomspensioen kan echter maar gedeeltelijk worden uitgeruild voor een partnerpensioen. Het partnerpensioen bedraagt maximaal 70% van het uiteindelijke ouderdomspensioen.

Conclusie
Alle werknemers hebben een wettelijk recht op uitruil. Uitruil hoeft derhalve niet formeel vastgelegd te zijn in het pensioenreglement.

Het partnerpensioen kan geheel worden uitgeruild voor een hoger en/of eerder ingaand partnerpensioen. De eventuele partner moet hiervoor wel schriftelijk toestemming verlenen.

Het ouderdomspensioen kan gedeeltelijk worden uitgeruild voor een partnerpensioen. Dit kan op het moment van beëindiging van het deelnemerschap of op de pensioendatum. Het partnerpensioen mag maximaal 70% van het uiteindelijke partnerpensioen bedragen.

Karla Fluks is pensioenadviseur bij Akkermans & Partners te Tilburg corporatepensions@akkermans.n  

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015