Artikel Rendement: Waardeoverdracht

 
Als een nieuwe werknemer bij uw onderneming in dienst komt, is het goed mogelijk dat hij gebruik wil maken van zijn wettelijke recht op waardeoverdracht van pensioen. Wat betekent dit voor uw onderneming? En heeft het ook gevolgen voor uw onderneming als een vertrekkende werknemer zijn pensioen wil meenemen?

Sinds 1994 hebben werknemers een wettelijk recht op individuele waardeoverdracht van hun pensioen. Dit betekent dat ze het pensioen dat ze hebben opgebouwd bij hun oude werkgever mogen meenemen mee naar de pensioenregeling van hun nieuwe werkgever. Zo heeft de werknemer zijn complete pensioenaanspraken ondergebracht bij één pensioenuitvoerder (bijvoorbeeld een pensioenfonds of verzekeraar). Daarnaast zijn de voordelen van de nieuwe regeling ook van toepassing op de pensioenaanspraken die zijn overgedragen.

Uitkeren
Voor deze waardeoverdracht zijn reken- en procedureregels opgesteld. Volgens de rekenregels moet voor het bepalen van de waarde die aan de nieuwe uitvoerder wordt overgedragen een standaardrekenrente worden gehanteerd. Pensioenuitvoerders gaan er immers van uit dat ze over het kapitaal een bepaald rendement per jaar maken. Zo weten ze wat ze in kas moeten hebben om de pensioenaanspraken in de toekomst te kunnen uitkeren.
Als er in werkelijkheid meer kapitaal is opgebouwd dan via de rekenregels wordt overgedragen, krijgt de oude werkgever het restant terug. Maar is er minder opgebouwd, dan zal de oude werkgever nog een aanvullende koopsom moeten betalen aan de oude uitvoerder.

Aanvullend
Hoe gaat de overdracht nu in zijn werk? De oude pensioenuitvoerder draagt het gespaarde geld over aan de nieuwe uitvoerder. De nieuwe uitvoerder bepaalt wat de koopsom voor deze pensioenaanspraken zal zijn. Maar hiervoor zijn geen standaardtarieven vastgesteld. Er gelden tarieven zoals afgesproken in het contract tussen de nieuwe uitvoerder en de nieuwe werkgever.
Als de koopsom voor deze pensioenaanspraken hoger is dan de waarde die is overgedragen, zal de nieuwe werkgever een aanvullende koopsom moeten betalen. Is de koopsom lager dan de waarde die is overgedragen, dan zal de werknemer extra pensioenrechten krijgen.

Financieren
Bij de invoering van het wettelijk recht op waardeoverdracht in 1994 bedroeg de standaardrekenrente 4%. Maar met de invoering van de Pensioenwet in 2007 werden ook de rekenregels voor het wettelijk recht op waardeoverdracht veranderd. Er wordt nu niet meer van een vaste rekenrente uitgegaan, maar van de marktrente van het desbetreffende kalenderjaar.
Het wettelijke standaardtarief voor waardeoverdracht van pensioenaanspraken was in 2010 4,122%. Deze marktrente lag behoorlijk boven de rekenrente die de meeste pensioenverzekeraars hanteren. Zij rekenen namelijk met een gemiddeld rendement van 3%.

Flink
Met een lagere rekenrente is een groter kapitaal nodig om dezelfde pensioenaanspraken te kunnen financieren. Een lagere rekenrente zorgt dus voor een flinke kans op een verschil tussen de overdrachtswaarde van het pensioen en het bedrag dat de pensioenuitvoerder claimt nodig te hebben om de pensioenaanspraken te financieren. De wet bepaalt in zo’n geval dat het verschil ten laste komt van de nieuwe werkgever. In de praktijk komt het erop neer dat de nieuwe werkgever bij waardeoverdracht vaak een aanvullende koopsom moet betalen. 

Omgedraaide rollen
Door de financiële crisis is de marktrente gedaald. De rente in het wettelijk tarief voor waardeoverdracht daalde in 2011 tot 2,984%. Bij een waardeoverdracht werd de overdrachtswaarde dus berekend op basis van 2,984%, terwijl bij de koopsom rekening is gehouden met 3% rekenrente. De rollen waren daardoor omgedraaid. Als een werknemer nu uit dienst gaat en gebruikmaakt van zijn wettelijk recht op waardeoverdracht, zal de overdrachtswaarde waarschijnlijk lager zijn dan de betaalde premies. De oude werkgever zal nu een aanvullende koopsom moeten betalen aan zijn pensioenuitvoerder.

Roos van der Velden, Akkermans & Partners te Tilburg, e-mail: corporatepensions@akkermans.nl  

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015