Artikel Tips & Advies:

Het Hof Den Bosch (LJN: BQ 3646) oordeelde dat er sprake was van een verboden ‘afkoop’ en belastte de hele pensioenaanspraak. Wat was er aan de hand?

Een DGA bouwt pensioen op in eigen beheer en brengt het onder in een aparte Pensioen BV. Deze Pensioen BV leent het pensioengeld middels een vordering uit aan een andere BV binnen het concern. Deze BV stort het geld vervolgens op de privé-rekening van de DGA. Enkele dagen daarna maakt de DGA het geld over aan de Pensioen BV en neemt het geld daarna weer contant op. Op zich niets aan de hand zult u zeggen. Toch constateert de fiscus dat er sprake is van een gedeeltelijke afkoop en belast de hele pensioenaanspraak. Het Hof gaat hierin mee. Het argument van de DGA dat hij het bedrag ter leen heeft ontvangen van de Pensioen BV wordt niet geaccepteerd. Het Hof stelt dat het niet aannemelijk is dat de DGA het geld op grond van een geldlening – die ook niet op papier stond – heeft ontvangen.

Twee lessen kunnen hieruit geleerd worden. De eerste is dat een DGA nooit pensioengeld in handen mag krijgen zonder de echte ‘betalingstitel’ van pensioen(uitkeringen). De tweede is dat als er geld geleend wordt, eerst een schriftelijke deugdelijke leningsovereenkomst gemaakt en getekend moet worden alvorens geld overgemaakt wordt. Onderdeel van deze overeenkomst moet dan zijn én een zakelijke rente én een aflossingsschema.
Ook het stellen van zekerheden kan een rol spelen. Dit aflossingschema moet er dan in voorzien dat de lening op de pensioeningangsdatum grotendeels is afgelost.

Dividendbetalingen en rekening-courant verhoudingen die met het oog op de pensioenverplichting niet als zakelijk kunnen worden gezien, kunnen dus aanleiding geven voor een zeer kritische fiscus met dezelfde gevolgen als hierboven geschetst: een volledig belaste aanspraak! Hierbij moet dan niet (alleen) gekeken worden naar de fiscale voorziening op de balans, maar naar de commerciële voorziening, die gezien de lagere marktrente aanzienlijk hoger (tot wel 50%) is dan de fiscale voorziening. Juist omdat deze commerciële voorziening in de loop der tijd nogal fluctueert, is voorzichtigheid op z’n plaats.

Streamer: Indien afkoop wordt geconstateerd is de sanctie keihard: progressieve heffing over de waarde in het economisch verkeer én 20% revisierente. Oppassen dus!

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015