Artikel Tips & Advies: Afzien

Nu we steeds verder in de uitkeringsfase komen, zal het geregeld voorkomen dat een BV onvoldoende middelen heeft om het toegezegde pensioen, (stakings)lijfrente of gouden-handdrukuitkering te kunnen betalen. Daarvoor heeft de fiscale wetgever een ‘ontsnappingsmogelijkheid’ gecreëerd, door ingeval er ‘geen financiële middelen’ meer zijn, te kunnen afzien. Wel moeten dan de formele regels worden gevolgd.

Niet zomaar
In de zaak bij het Hof in Arnhem (LJN BR 4571) had de gerechtigde de BV klaarblijkelijk ‘zomaar’ ontbonden en uitgeschreven. Zowel de rechtbank als het Hof oordeelt dat hiermee was afgezien van het recht op periodieke uitkeringen (gouden handdruk) en dat de waarde van de resterende utkeringen alsnog belast was bij de gerechtigde, in casu bedroeg die waarde op dat moment € 75.000. Ook wordt dan normaliter nog revisierente in rekening gebracht, 20% van de waarde van de aanspraak.

De regels
De regel bij afzien is eenvoudig. Pas op het moment dat de BV helemaal geen middelen (dus liquide te maken bezittingen) meer heeft, mag worden afgezien zonder sancties.
Er wordt dan aan de gerechtigde medegedeeld dat er geen middelen meer zijn en dat wordt voorgesteld om af te zien van de resterende aanspraak op uitkeringen. Daarna kan de BV worden geliquideerd. Het is altijd goed om dit soort zaken – juist omdat het eigenlijk geen probleem hoeft op te leveren – af te stemmen met de belastingdienst.

Te weinig middelen
Ook als er te weinig middelen zijn, waardoor u ziet dat het geld (snel) opraakt, laat dat onverlet dat altijd de formele uitkeringen gewoon gedaan moeten worden. Dat geldt ook voor inflatiecorrectie. Alles wat minder wordt uitgekeerd dan is afgesproken betekent (deels) afzien en levert de volledige sanctie op. Mochten er toch goede redenen zijn om – tijdelijk – minder uit te keren, doet u dat dan in overleg met de belastingdienst.

Conclusie
Zoals vaker gaat het mis op formele gronden. Waren deze in deze casus gevolgd, dan was er niets aan de hand geweest. Het bekende adagium: iedereen word geacht de wet te kennen ging hier ook op. En, als u de wet zelf niet kent, dan wordt u geacht iemand te zoeken die de wet wel kent. Mocht het dan fout gaan, dan kunt u altijd diegene nog aansprakelijk stellen.

Streamer: Hoe logisch het soms ook lijkt, volg altijd – al dan niet in goed overleg met de belastingdienst – de formele regels. Pas als de BV helemaal leeg is, mag worden afgezien.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015