Artikel Tips & Advies: Pensioenboekwinst of niet?

De Hoge Raad heeft onlangs een belangwekkend arrest gewezen (3-12-2010, nr. 09/04361). Een Pensioenstichting verkocht haar aandelen. De pensioengerechtigden, een aantal DGA’s, hadden de pensioenleeftijd bereikt. Het leek hen verstandig om risicovolle bezittingen, aandelen, te verkopen en om te zetten in minder risicovolle bezittingen. De pensioenen moesten immers worden uitgekeerd. Men wilde hierbij een beroep doen op de zogenaamde ruilarresten en de boekwinst niet nemen maar herinvesteren in nieuwe bezittingen. Tot en met de Hoge Raad werd echter geoordeeld dat de nieuwe bezittingen, obligaties, een ander economisch goed waren dan de verkochte aandelen, mede gezien het andere risicoprofiel.

Nu de vergrijzing op stoom komt zullen de komende jaren op grote schaal risicovolle (aandelen)beleggingen worden omgezet in minder risicovolle (obligatie)beleggingen. De consequentie is dat u winst moet nemen op de verkochte beleggingen. Dit heeft als nadelig effect dat u (waarschijnlijk) vennootschapsbelasting (Vpb) moet betalen, waardoor u minder kunt investeren in nieuwe beleggingen.

De overweging moet dan als volgt zijn. Of u verkoopt op een goed moment, accepteert de Vpb-heffing en gaat verder met minder risicovolle beleggingen.

Overigens, omgekeerd geldt hetzelfde. Als u op enig moment besluit om beleggingen aan te schaffen met een ander, dus ook hoger, risicoprofiel, dan betekent dat winstneming op de verkochte beleggingen.

U kunt dan ook besluiten om toch maar langer de aandelen aan te houden. Dat betekent wellicht een hoger rendement, hoe het ook zij immers, aandelen renderen nog steeds het beste. U stelt Vpb-heffing uit. Maar u loopt natuurlijk wel meer risico. Dat moet u dus afwegen tegen elkaar. Soms is dan belastingbetaling niet zo erg, tenslotte hebt u dan wel winst behaald!

De conclusie kan zijn dat de hoofdregel natuurlijk is dat naarmate de pensioendatum dichterbij komt, u minder risicovol moet beleggen en meer geld liquide moet kunnen maken. U moet immers vanaf de pensioendatum pensioen daadwerkelijk in € uitkeren.
Een ander alternatief is nog om de pensioendatum uit te stellen, en dus niet met pensioen gaan.

Dat verlengt uw beleggingshorizon en betekent wellicht dat u de aandelen niet nu al hoeft te verkopen. Aan u de keus!

Streamer: Zoals altijd bij pensioen geldt: doe gewoon wat u denkt te moeten doen, maar voordat u definitief beslist eerst nogmaals goed alternatieven overwegen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015