Artikel Tips & Advies: Uitstellen van pensioen in eigen beheer

Met de invoering van de Wet aanpassing fiscale faciliëring VUT en Prepensioen en introductie Levensloopregeling (Wet VPL) per 1 januari 2005 stelt de fiscale wetgever dat een pensioen op zijn vroegst mag ingaan op de 65-jarige leeftijd. Wenst men eerder met pensioen te gaan, dan moet het pensioen worden gekort van de wetgever. Ter indicatie: bij het vervroegen van het pensioen van 65 jaar naar 60 jaar wordt het pensioen met ongeveer 30% gekort. Op deze wijze heeft de fiscale wetgever het eerder met pensioen gaan dan 65 jaar onaantrekkelijk gemaakt; immers 30% minder pensioen is financieel niet aantrekkelijk.

Niet iedereen wordt getroffen door bovenvermelde maatregel. De wetgever heeft bij de invoering van de Wet VPL per 1 januari 2005 een uitzondering gemaakt voor werknemers geboren voor 1 januari 1950. Deze werknemers mogen wel op 60-jarige leeftijd met pensioen zonder geconfronteerd te worden met de korting. Deze maatregel wordt het leeftijdsafhankelijk overgangsrecht genoemd en is opgenomen in de Wet Loonbelasting en geldt ook voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA).

De DGA die onder het leeftijdsafhankelijk overgangsrecht valt, wordt dit jaar geconfronteerd met de vraag of het pensioen op 60-jarige leeftijd (dus vóór 1 januari 2010) in moet gaan of dat het pensioen moet worden uitgesteld. In tegenstelling tot de meeste werknemers besluiten veel DGA-ondernemers juist door te werken; je bent niet voor niets een ondernemer. Indien wordt doorgewerkt mag het pensioen worden uitgesteld tot uiterlijk de 70-jarige leeftijd. Uiteraard is het uitstellen van pensioen wel aan bepaalde wettelijke regels gebonden.

De wetgever stelt dat het pensioen alleen mag worden uitgesteld indien en voor zover er wordt doorgewerkt in een reguliere dienstbetrekking. Dit betekent dat het pensioen voor 100% mag worden uitgesteld indien fulltime wordt doorgewerkt in een dienstbetrekking. Deze dienstbetrekking mag dus ook bij een andere werkgever dan de eigen BV zijn. Besluit een DGA het vanaf zijn 60ste jaar wat rustiger aan te doen en parttime te gaan werken, bijvoorbeeld voor 50%, dan mag het pensioen maar voor 50% worden uitgesteld. De andere helft moet dan direct ingaan. Als bijvoorbeeld het totale pensioen op 60 jaar
€ 35.000,-- bedraagt en er wordt voor 50% doorgewerkt dan mag € 17.500,-- worden uitgesteld en de andere € 17.500,-- moet direct ingaan.

Een prettige bijkomstigheid van uitstellen is dat het pensioen wordt verhoogd. Zoals bij vervroegen van 65 jaar naar 60 jaar sprake is van een korting (malus) van ongeveer 30% is bij uitstellen van pensioen sprake van een verhoging (bonus) van ongeveer 30%. Bedraagt het pensioen op 60-jarige leeftijd € 35.000,-- en er wordt met 5 jaar uitgesteld dan bedraagt het pensioen op 65-jarige leeftijd ongeveer € 45.500,--. Bij het uitstellen van pensioen moet daarbij wel rekening worden gehouden met het fiscale maximum. De fiscale wetgever heeft wettelijk vastgelegd dat een pensioen niet meer mag bedragen dan 100% van het laatstverdiende loon (de 100% grens). Hierbij wordt tevens rekening gehouden met de AOW. Dit betekent dus dat het pensioen inclusief de te ontvangen AOW niet meer dan 100% van het laatst verdiende loon mag bedragen.
Vóór 1 januari 2010 zullen DGA’s geboren voor 1 januari 1950 worden geconfronteerd met de vraag of het pensioen ingaat of wordt uitgesteld. Uitstellen mag, mits wordt doorgewerkt. De uiterste pensioenleeftijd is 70 jaar, tenzij voor die datum de 100% grens wordt bereikt tengevolge van de bonus bij uistellen van pensioen. Wordt in de uitstelfase de 100% grens bereikt dan moet het pensioen vanaf dat moment direct ingaan, ook al is de 70-jarige leeftijd nog niet bereikt.

Streamer: Uitstellen van pensioen mag, mits er wordt doorgewerkt in een dienstbetrekking.

Mr. Peter A. ter Beest MPLA
Akkermans & Partners
Pensioen Netwerken

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015