Artikel Tips & Advise: Belastingplan 2010

Een aantal zaken uit het belastingplan voor 2010 is relevant voor iedere belastingplichtige.

Lijfrentepremies
Allereerst de terugwenteling van lijfrentepremies. Tot nu toe is het zo dat als de lijfrentepremie maar voor 1 april wordt betaald, deze in aftrek gebracht mag worden in het voorgaande belastingjaar, de zogenaamde terugwenteling. Dat hoeft niet overigens en is ter keuze van de belastingplichtige! Vanaf 2011 is dat niet meer zo. Dus om lijfrentepremies te kunnen aftrekken die betrekking hebben op het belastingjaar 2011 moet in 2011, uiterlijk op 31 december, worden betaald. Voor lijfrentepremies die betrekking hebben op het staken van een onderneming blijft de datum wél 1 juli, volgend op het jaar van staking.

Aankooptermijn lijfrente
Vanaf 2011 moet het geld dat vrij komt uit een lijfrenteverzekering binnen 1 jaar worden aangewend voor een lijfrente. Dan hebt u voldoende tijd om keuzes te maken, te gaan shoppen met het geld en de uitkering te bedingen bij een verzekeraar of bank. Nabestaanden krijgen zelfs tot het einde van het jaar volgend op het jaar van overlijden de tijd om te beslissen. Nu dit wettelijk wordt vastgelegd zijn deze termijnen ook ‘hard’. Overschrijding van de termijn betekent afkoop hetgeen belast is tegen (maximaal) 52% Inkomstenbelasting vermeerderd met revisierente (20%).

Gouden-handdruk
Vanaf 2011 mogen gouden handdrukken (ontslagvergoedingen) ook worden omgezet in een stamrecht bij een bank, net als dat voor lijfrente al geldt vanaf 2008. Naast een bancaire ‘gouden handdruk’ kan deze natuurlijk ook bij een verzekeraar of bij een eigen BV worden aangewend. Deze laatste mogelijkheid geldt ook voor een ‘gewone’ werknemer. Zodoende kan een werknemer met een gouden handdruk ‘mooi’ een eigen bedrijf beginnen, gefinancierd mét de gouden handdruk. Later, als de uitkeringen komen, moet er natuurlijk wel loonbelasting worden betaald. Deze uitkeringen moeten uiterlijk op 65 jaar ingaan.

Splitsing lijfrentepolissen van voor de Brede Herwaardering
Als u nu nog lijfrentepremies betaald op polissen van voor 1992 dan wordt hier vanaf 2010 de saldomethode op toegepast. Dat betekent dat alle premies in Box I vallen en dat u als u de uitkeringen ontvangt over het niet afgetrokken deel geen belasting hoeft te betalen. Houdt u dus goed bij wat u hebt betaalt en wat aftrekbaar is geweest.

Streamer: Nu hebben we alle termijnen/data gehad als het gaat om de aftrek van lijfrentepremies en zijn terug bij de systematiek van voor 1992. De cirkel is dus rond!

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015