Artikel Tips&Advies: Aankooptermijnen

Nu de echte vergrijzing op gang komt, is er logischerwijs steeds meer aandacht voor alles wat in de uitkeringsfase speelt. De hoofdregel blijft hierbij dat voordat het pensioen, de lijfrente, of het loon-stamrecht moet ingaan, keuzes gemaakt moeten worden. Mag het nog uitgesteld worden en zo ja, wat zijn dan de voorwaarden. Bij alles geldt natuurlijk dat dit goed vastgelegd moet worden. Zodoende is er achteraf bewijsmateriaal, dat kan wel eens nodig zijn bij controles van de Belastingdienst.

Mede omdat er in de loop van de afgelopen decennia vele overgangsregimes zijn gekomen, is het goed om altijd extra stil te staan bij wat wel en niet mag. De hoofdregels hierbij is bijna altijd dat de mogelijkheden in de uitkeringsfase, de mogelijkheden in de opbouwfase volgen. Maar let op, hier zijn inmiddels veel uitzonderingen op!

Als er vervolgens eenmaal voor gekozen is of moet worden om de uitkering te laten ingaan, dan heeft de fiscus daar inmiddels in alle gevallen termijnen aan verbonden.

Pensioen. Het pensioen, of het expirerend kapitaal, moet uiterlijk binnen 6 maanden ingaan. Als er dus een kapitaal vrij komt bij de verzekeraar, dan moeten de pensioenuitkeringen binnen 6 maanden daarna bij die, of een andere verzekeraar aangekocht worden. Dat geldt dus ook als u van de mogelijkheid gebruikt hebt gemaakt om het kapitaal bij die of een andere verzekeraar uit te stellen. Ook het nabestaandenpensioen moet binnen 6 maanden worden aangekocht. De straf als u dat niet doet is een progressieve belastingheffing (maximaal 52%) over het kapitaal, en vaak ook nog revisierente, dat is 20%. Totaal dus 72%!

Lijfrente. De aankoop van een lijfrente, die niet onder de Wet Loonbelasting, maar onder de Wet Inkomstenbelasting valt. De termijnen zijn dan ruimer. Een oudedagslijfrente moet uiterlijk in het jaar volgend op het jaar van expiratie worden aangekocht. Als het kapitaal dus in juni 2010 vrij komt, hebt u de tijd tot december 2011. Ruim genoeg dus. Als er sprake is van een overlijden en dus een nabestaandenlijfrente dan heeft de partner zelfs tot december 2012 de tijd. Deze termijnen gelden ook voor de omzetting/aankoop van de fiscale oudedagsreserve en voor de aankoop van een lijfrente uit een stakingswinst.

Stamrechten. Hiermee wordt een ‘gouden handdruk’-stamrecht bedoeld. Een stamrecht betekent gewoon dat er met het geld een recht op (periodieke) uitkeringen aangekocht wordt. Deze vallen ook onder de Wet Loonbelasting en ‘volgen’ dus het pensioenregime. Dat betekent dat ze ook binnen 6 maanden moeten ingaan nadat het geld vrijkomt.
Aanvullend is nog van belang, dat als de gouden handdruk toch ‘per ongeluk’ op de bankrekening van de (ex)werknemer komt, deze alsnog ook nog 6 maanden de tijd heeft om het onbelast naar een verzekeraar, bank of eigen BV te brengen, om daar een stamrecht aan te kopen.

Streamer: De hoofdregels is bijna altijd dat wat mocht toen het ‘contract’ werd aangegaan, deze mogelijkheden in de uitkeringsfase, in ieder geval deels, ook nog kunnen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015