Artikel Tips&Advies: De ?terugkeer? van de (fiscale) Oudedagsreserve!

De Hoge Raad heeft op 12 februari jl. een belangwekkend arrest gewezen inzake de Oudedagsreserve bij terugkeer uit de BV.

Een oudedagsreserve kan gevormd worden door jaarlijks maximaal over 12% van de winst geen belasting te betalen, met een maximum van € 11.811,- (bedrag 2010). Met dit belastinguitstel kan een IB-ondernemer zijn bedrijf financieren. Hij hoeft het dus niet ‘opzij’ te zetten of écht te reserveren. Hij mag er zelfs van op vakantie gaan! Wel moet er als de onderneming wordt gestaakt alsnog belasting worden betaald. Dit kan dan uit de opbrengst van het bedrijf zoals goodwill, stille reserves of anders. Het is dus verstandig dat een ondernemer zich dit realiseert.
Om een beetje ‘grip’ te houden mag de reserve niet hoger zijn dan het eigen vermogen van de onderneming. Hiertoe wordt de reserve extra comptabel bijgehouden op de balans.

Als de onderneming wordt gestaakt of omgezet in een BV, mag de reserve worden omgezet in een lijfrente. Hetzij bij een verzekeraar, maar ook bij die eigen BV. Uiteraard moeten er dan later lijfrentetermijnen worden uitbetaald, die belast zijn bij de ontvanger - vaak de ondernemer zelf.

Sinds 2001 is er de mogelijkheid om een BV weer ‘terug’ om te zetten in een
IB-onderneming. Dit kan bijvoorbeeld interessant zijn als de winst zodanig is dat het fiscaal beter is om gebruik te maken van de heffing IB en IB-faciliteiten dan van de combinatie van de heffing van loonbelasting over minimaal het gebruikelijk loon (als DGA) met vennootschaps- en dividendbelasting.

In discussie was nu of dan uitsluitend de omgezette Oudedagsreserve weer mocht worden opgenomen in de IB-onderneming of de opgerente lijfrentevoorziening. Het verschil is normaliter een jaarlijkse oprenting met de marktrente.

De Hoge Raad heeft nu geoordeeld dat het volledige bedrag, dus inclusief oprenting, mag worden omgezet in een – als het ware – nieuwe Oudedagsreserve. Als dat niet het geval zou zijn geweest, had er over het verschil direct bij omzetting in een IB-onderneming moeten worden afgerekend.

Als de IB-onderneming later weer wordt gestaakt, of wederom wordt omgezet in een BV, kan weer worden gekozen om af te rekenen of de totale Oudedagsreserve om te zetten in een lijfrentevoorziening.

Tip: Bent u akkoord gegaan met heffing over het verschil, kijkt u dan of u dit alsnog kunt rechtzetten!

Streamer: De Oudedagsreserve is een prima ‘middel’ om én het bedrijf te financieren én een oudedagsvoorziening mee op te bouwen. Het verstandig omgaan met deze belastingschuld – wat dat is en blijft het – is natuurlijk aan te bevelen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015