aspirant-registerloodsen niet verzekerd

Een adspirant-registerloods gaat een leerovereenkomst aan met een opdrachtgever en volgt gedurende een periode van ca. een jaar de opleiding tot registerloods. De adspirant-registerloods ontvangt van de opdrachtgever een vergoeding per maand van ruim € 2.500. De vraag is of de aspirant-registerloods verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. (Is er sprake van een privaatrechtelijke dan wel fictieve dienstbetrekking.) De rechters achtten dit het geval. A-G Niessen is een andere mening toegedaan. De civiele kamer van de Hoge Raad heeft beslist dat een stageovereenkomst, waarbij de activiteiten van de stagiair overwegend gericht zijn op het uitbreiden van eigen kennis en ervaring, geen arbeidsovereenkomst is. Ook volgens de CRvB levert het verrichten van werkzaamheden met het oog op de voltooiing van een  opleiding mede met het doel kennis en ervaring uit te breiden, slechts een dienstbetrekking op, wanneer de voorwaarden waaronder de werkzaamheden worden verricht die conclusie wettigen. A-G Niessen concludeert dat de activiteiten van de adspirant-registerloodsen (overwegend) gericht zijn op het vergaren van kennis en vaardigheden en niet op het verrichten van productieve arbeid. Ambtshalve concludeert de A-G dat er alleen sprake is van premieplicht voor de Ziektewet op grond van art. 4, lid 1, onderdeel g, Ziektewet.

 

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015