Bank heeft relatie tijdig geïnformeerd over advieskosten

Het Kifid heeft op14 oktober 2020 uitspraak gedaan of een bank een relatie tijdig heeft geïnformeerd over de advieskosten en of de kosten in verhouding staan tot de door de bank verrichte werkzaamheden.

Belanghebbende heeft bij een bank aangegeven een nieuwe woning te willen kopen en gevraagd naar de financieringsmogelijkheden. Na verschillende contactmomenten heeft de bank de dienstverleningsovereenkomst gestuurd. Belanghebbende heeft deze voor akkoord ondertekend. De bank heeft vervolgens een adviesrapport gestuurd, later gevolgd door een offerte. In de dienstverleningsovereenkomst en de offerte staat dat de advieskosten € 1.400 bedragen.

Belanghebbende heeft zich beklaagd over de advieskosten en over het verplicht stellen van een taxatierapport, waardoor hij onnodig op kosten is gejaagd. Volgens belanghebbende is hij niet tijdig over de advieskosten geïnformeerd en staan de kosten niet in verhouding tot de door de bank verrichte werkzaamheden.

Het Kifid heeft geoordeeld dat uit de stukken blijkt dat belanghebbende tijdig is geïnformeerd over de kosten die de bank voor haar dienstverlening in rekening brengt. Partijen zijn een rechtsgeldige overeenkomst van opdracht overeengekomen waarbij belanghebbende op de hoogte was van de advieskosten. De bank heeft de door haar verrichte werkzaamheden toegelicht. Uit de geldende algemene voorwaarden blijkt dat de bank bevoegd is een taxatierapport te vragen om de marktwaarde van de woning te bepalen. Dat de bank hiermee naar maatstaven van billijkheid onaanvaardbaar heeft gehandeld, is het Kifid niet gebleken.

De vordering van belanghebbende wordt afgewezen.

Informatie

  • Financieren
  • Dinsdag 27 oktober 2020