Bank mag inzage vragen in aangifte inkomstenbelasting

Het Kifid heeft op 27 november 2019 uitspraak gedaan of een bank inzake een aanvraag voor een hypothecaire geldlening inzage mocht vragen in de aangifte inkomstenbelasting van de aanvrager.

Belanghebbende heeft een hypothecaire geldlening aangevraagd bij een bank. Ter beoordeling van deze aanvraag heeft de bank belanghebbende verzocht bepaalde stukken te overleggen. Een van deze stukken betreft een kopie van de aangifte inkomstenbelasting 2016.

 

Belanghebbende stelt dat de bank al over voldoende informatie beschikt om de hypotheekaanvraag te kunnen beoordelen en dat een kopie van de belastingaangifte dus niet noodzakelijk is. Volgens belanghebbende is een belastingaangifte zeer privacygevoelig. Belanghebbende stelt zich daarom op het standpunt dat de bank in strijd heeft gehandeld met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

 

Het Kifid overweegt dat kredietverstrekkers overkreditering moeten voorkomen. Deze zorgplicht verplicht kredietverstrekkers ertoe voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst met consumenten inlichtingen in te winnen met betrekking tot hun inkomens- en vermogenspositie. Om te kunnen beoordelen of de kredietverstrekking verantwoord is, is inzicht in de financiële positie van belanghebbende dus onontbeerlijk.

 

Het Kifid volgt dan ook de bank in haar standpunt dat een belastingaangifte relevante informatie bevat over de financiële positie van een consument. Inzage in de belastingaangifte is daarom noodzakelijk voor het verkrijgen van een volledig beeld van de financiële positie van een consument - en daarmee dus noodzakelijk voor een goede beoordeling van de hypotheekaanvraag.

Informatie

  • Financieren
  • Dinsdag 10 december 2019