Bank mocht Kapitaalmarktindex Rekening opzeggen

Het Kifid heeft op 4 november 2019 uitspraak gedaan of een bank een zogenoemde Kapitaalmarktindex Rekening mocht opzeggen.

Belanghebbende heeft een Kapitaalmarktindex Rekening (KMIR) bij een bank. De KMIR is een vrij opneembare spaarrekening die geen afgesproken looptijd of vaste rente kent. De rentevergoeding bestaat uit het gemiddelde van enerzijds de rente op Eurobonds en anderzijds 4%. De +4% is een vaste waarde en heeft daarmee een stabiliserend effect op de rentevergoeding. Sinds 2016 schommelt de rentevergoeding tussen 1,45% en 1,50% op jaarbasis.

Op 15 januari 2019 heeft de bank belanghebbende schriftelijk geïnformeerd dat de KMIR per 31 maart 2019 zal worden beëindigd.

 

Belanghebbende stelt dat de bank de KMIR niet mocht opzeggen en vordert een schadevergoeding van € 3.000. Volgens de bank is de overeenkomst tussen partijen een duurovereenkomst die een opzegregeling kent en mag worden opgezegd.

 

Het Kifid stelt vast dat de KMIR een duurovereenkomst is en dat deze voor onbepaalde tijd is aangegaan. Het Kifid stelt verder vast dat er een contractuele opzegregeling is. Volgens het Kifid heeft de bank van deze opzegregeling gebruik gemaakt op een wijze die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar is.


De conclusie is dat de bank de KMIR rechtsgeldig heeft opgezegd en dat zij daarbij geen onredelijke opzegtermijn heeft gehanteerd. De vordering van belanghebbende wordt afgewezen.

Informatie

  • Beleggen
  • Maandag 18 november 2019