Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Bedragen sociale zekerheid vanaf 1 juli 2021

Elk half jaar wordt de hoogte van het wettelijk minimumloon herzien. De gewijzigde bedragen gelden jaarlijks vanaf 1 januari en 1 juli. De hoogte van sociale uitkeringen is gebaseerd op de hoogte van het wettelijk minimumloon. En de (maximum)bedragen van deze uitkeringen verandert elk half jaar.

De gemaximeerde bedragen van werknemersuitkeringen worden ook elk half jaar geïndexeerd.

Daarnaast zijn er enkele andere (aankomende) wijzigingen, die mogelijk relevant zijn voor financiële dienstverleners.

In dit artikel geven we de nieuwe bedragen weer van het minimumloon en overige cijfers uit de sociale zekerheid. De bedragen die er tussen haakjes achter staan, zijn de bedragen uit de periode van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021.

Wettelijk minimumloon

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers is geïndexeerd met 0,96% en wordt per 1 juli 2021:

 • € 1.701,00 per maand (€ 1.684,80)
 • € 392,55 per week (€ 388,80)
 • € 78,51 per dag (€ 77,76)

Bovenstaande bedragen gelden voor een fulltime dienstverband en voor volwassenen vanaf 21 jaar. Het is van de cao afhankelijk wat geldt als fulltime. Dat kan 36 uur, 38 uur, of 40 uur per week zijn.

Voor jongeren vanaf 15 jaar gelden andere, lagere, minimumloonbedragen. Die zijn berekend op basis een staffel. Die ziet er als volgt uit:

LeeftijdPer maandPer weekPer dag
21 jaar en ouder€ 1.701,00€ 392,55€ 78,51
20 jaar€ 1.360,80€ 314,04€ 62,81
19 jaar€ 1.020,60€ 235,55€ 47,11
18 jaar€    850,50€ 196,30€ 39,26
17 jaar€    671,90€ 155,05€ 31,01
16 jaar€    586,85€ 135,45€ 27,09
15 jaar€    510,30€ 117,75€ 23,55

Bijstandsuitkeringen

Bijstandsuitkeringen (uitkeringen in het kader van de Participatiewet), zijn gebaseerd op 70% van het netto minimumloon (alleenstaanden) of 100% van het netto minimumloon (gehuwden of samenwonenden van 21 jaar en ouder). Wanneer meer dan twee volwassenen samenwonen op hetzelfde adres, geldt de kostendelersnorm, waardoor de bijstandsnorm per bewoner lager is.

Bijstandsuitkeringen worden door de gemeente uitgevoerd. Dat geldt ook voor uitkeringen uit hoofde van de IOAW en IOAZ. Ook voor die regelingen geldt indexatie van de belangrijkste bedragen.

Zie voor de exacte bedragen de Normenbrief gemeenten in de links.

Volksverzekeringen

Voorbeelden van volksverzekeringen zijn de Algemene Ouderdomswet (AOW) en Algemene nabestaandenwet (Anw). Alleen van deze twee noemen we de nieuwe bedragen.

De bedragen zijn exclusief vakantiegeld, inkomensondersteuning (AOW) of tegemoetkoming (Anw).

Uitkering

Situatie

Bruto maandbedrag

vanaf 1 juli 2021, exclusief vakantiegeld

(oude bedrag)

AOW

Alleenstaand

€ 1.301,43 (€ 1.292,50)

 

Samenwonend zonder partnertoeslag

€    889,70 (€    883,67)

 

Samenwonend met partnertoeslag*

€ 1.753,36 (€ 1.741,30)

ANW

Nabestaande

€ 1.267,83 (€ 1.262,58)

*Maximaal bedrag, afhankelijk van inkomen partner en totaal gezinsinkomen. Partnertoeslag geldt alleen voor AOW-gerechtigde die vóór 1 april 2015 de AOW-leeftijd heeft bereikt en een partner heeft die deze leeftijd nog niet heeft bereikt.

Een AOW-gerechtigde heeft recht op € 26,04 per maand bij aan inkomensondersteuning. Dat bedrag is al verwerkt in bovenstaand overzicht.

Ook Anw-gerechtigden hebben recht op een tegemoetkoming. Die is voor hen € 17,67 per maand. Dit bedrag is verwerkt in bovenstaand overzicht.

Werknemersverzekeringen

De belangrijkste werknemersverzekeringen zijn de Werkloosheidswet (WW) en de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA).

De hoogte van deze uitkeringen zijn in beginsel een vastgesteld percentage van het laatstverdiende loon. Dit laatstverdiende loon is echter gemaximeerd tot het ‘maximum dagloon’.  Het maximumdagloon wordt per 1 juli 2021 vastgesteld op
€ 225,57 (€ 223,40) per dag, op jaarbasis € 58.873,77 (€ 58.307,40).

Een WW-uitkering is gemaximeerd op 75% (eerste twee maanden) van het maximumdagloon en daarna op 70% van dit maximumdagloon.

Een WIA-uitkering is gemaximeerd op 75% (eerste twee maanden of langdurig en volledig arbeidsongeschikten) van dit maximumdagloon of 70% van het maximumdagloon (na twee maanden en niet langdurig en volledig arbeidsongeschikt).

Hieronder staan de bruto maandbedragen:

100% maximumdagloon

(bruto per maand, inclusief vakantiegeld)

75% maximumdagloon

(bruto per maand, inclusief vakantiegeld)

70% maximumdagloon (bruto per maand, inclusief vakantiegeld)

€ 4.906,15 (€ 4.858,95)

€ 3.679,61 (€ 3.644,21)

€ 3.434,30 (€ 3.401,27)

Overige relevante (aangekondigde) wijzigingen

Naast de sociale cijfers, zijn er nog enkele wijzigingen die relevant kunnen zijn voor uw adviespraktijk, hoewel ze niet direct met sociale bedragen te maken hebben.

In dat kader noemen we deze twee wijzigingen:

 1. BKR-geschillenregeling naar Kifid
  Sinds 2019 kan iemand met een BKR-registratie deze aanvechten bij de Geschillencommissie BKR. Het kan gaan om een onterechte registratie, of om een terechte registratie die (volgens de geregistreerde) disproportioneel is. De Geschillencommissie BKR heeft sindsdien (tot 1 juli 2021) 61 uitspraken gepubliceerd.
  Vanaf 1 oktober 2021 worden deze werkzaamheden overgeheveld naar het Kifid. Tot en met 30 september 2021 moeten klachten nog bij de Geschillencommissie BKR worden ingediend. Leden van de Geschillencommissie BKR zijn uitgenodigd om deel uit te maken van de Geschillencommissie Kifid. Het uitgangspunt is hierbij om de kennis en ervaring met het beoordelen van klachten over kredietregistraties te behouden binnen de kwaliteitskaders en reglementen van Kifid.
 2. Proces-verbaal niet meer nodig voor ongeldigverklaring rijbewijs
  Als iemand zijn rijbewijs kwijtraakt, of het wordt gestolen, dan wordt dit rijbewijs pas ongeldig na aangifte bij de politie van het verlies of de diefstal. Dit gaat veranderen. In de praktijk was het al niet meer overal nodig om een proces-verbaal van de politie te hebben, om een nieuw rijbewijs te kunnen aanvragen. Vaak voldeed een melding bij de gemeente. Maar zonder proces-verbaal bleef het oude (vermiste) rijbewijs nog wel geldig tot een nieuw rijbewijs werd uitgegeven. Dat vergroot de kans op identiteitsfraude als er tussen de vermissing en de aanvraag van een nieuw rijbewijs enige tijd verstrijkt. Het wordt daarom straks mogelijk om via elektronische weg een melding te doen van vermissing of diefstal van het rijbewijs bij de RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer). Bovendien wordt de mogelijkheid toegevoegd dat de rijbewijshouder kan melden dat (hij vermoedt dat) er met zijn rijbewijs gefraudeerd wordt. 
  Deze wetswijziging wordt Wet digitale melding vermissing rijbewijs genoemd. Na de melding wordt het rijbewijs ongeldig, waardoor er geen fraude meer mee gepleegd zou kunnen worden. De melder kan dan een nieuw rijbewijs aanvragen bij de gemeente. Als hij het oude rijbewijs terugvindt, is hij wel verplicht dit af te geven.
  De wetswijziging is inmiddels in het Staatsblad gepubliceerd, maar de datum waarop deze in werking treedt nog niet.

Informatie

 • Basis
 • EQF 5
 • Maandag 28 juni 2021
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships