Behandelingsproces wijzigingsvoorstellen Witteveen 2015

De wijzigingsvoorstellen die zijn gedaan in het kader van het op 18 december 2013 bereikte Pensioenakkoord zullen waar nodig nog worden uitgewerkt in wetgeving. Zo spoedig mogelijk zal een novelle waarin de aanpassing van het Witteveenkader 2015 en de introductie van de extra premiewaarborgen worden geregeld, aanhangig worden gemaakt in de Tweede Kamer.

Om de wijzigingsvoorstellen financieel te dekken zal het wetsvoorstel 'Wet pensioenaanvullingsregelingen' (EK 33.672) worden ingetrokken.

De Eerste Kamercommissie voor Financiën bespreekt op 14 januari 2014 de brief van de staatssecretarissen van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 december 2013 (EK 33.610, nr. I) over het verdere proces in verband met het bereikte pensioenakkoord.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015