Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Belangrijkste wijzigingen Schadeverzekeringen 2021

In dit bericht geven we met betrekking tot de modules Schade Particulier en Schade Zakelijk en Volmacht een beknopt overzicht van enkele wijzigingen die van invloed zijn op het geven van een passend financieel advies en de bedrijfsvoering en kijken we vooruit naar een aantal wijzigingen die in de loop van het jaar 2021 een rol gaan spelen. 

In dit bericht wordt ervan uit gegaan dat het nieuwsbericht van de onderliggende Wft-module Basis al is gelezen.

Directe schadeafhandeling bij autoverzekeringen

De Algemene Ledenvergadering van het Verbond van Verzekeraars (Verbond) heeft ingestemd met de invoering van Directe Schadeafhandeling voor particulier verzekerde personenauto’s verzekerd bij een verzekeraar die lid is van het Verbond. Vaak wordt gesproken van Directe Verzekering, dat is niet juist. Het gaat erom dat een benadeelde de keuze krijgt zijn schade, geleden door het toedoen van een derde te claimen bij die derde partij door het inschakelen van zijn eigen verzekeraar. Verzekeraars onderling verrekenen dan de schade. De bedoeling is dat verzekeraars de consument sneller en beter van dienst zijn. De benadeelde is niet verplicht van de Directe Schaderegeling gebruik te maken en kan altijd de veroorzaker of zijn verzekeraar rechtstreeks blijven aanspraken.

Protocol betalingsachterstanden

Als onderdeel van de bindende zelfregulering van het Verbond is een protocol vastgesteld over de wijze waarop verzekeraars omgaan met klanten die betalingsachterstanden hebben. Het convenant is te lezen via de bijgevoegde download. Hoofddoel is het treffen van een minnelijke regeling met de schuldenaar.

Nieuwe preventiebrochure zonnepanelen (pv-installaties)

Het Verbond heeft een preventiebrochure opgesteld met veel wetenswaardigheden over zonnepanelen en de manier waarop veilig met zonnepanelen kan worden omgegaan. Interessant voor iedereen die zich bezig houdt met brandverzekeringen.

Bijdrage Waarborgfonds

De bijdrage voor verzekeraars aan het Waarborgfonds is voor 2021 vastgesteld op:

€  7,70 voor gekentekende motorrijtuigen (2020 € 7,40 )

€  1,20 voor ongekentekende motorrijtuigen (2020 € 1,15 )

Herbouwwaardemeter 2021

De vernieuwde Herbouwwaardemeter Woningen is van kracht geworden. De nieuwe Herbouwwaardemeter Woningen 2021 is te downloaden via de externe link. Dit is het laatste jaar dat de herbouwwaardemeter in deze vorm wordt gepubliceerd. Het Verbond studeert op een nieuwe berekeningswijze die rekening houdt met nieuwe ontwikkelingen zoals de energietransitie.

Indexering inboedelwaardemeter: inboedel Index 2021

Het indexcijfer 2021 is vastgesteld op 138,50. Bij de vaststelling van dit cijfer is onder andere rekening gehouden met de te verwachten daling van de consumptie door particulieren als gevolg van de coronacrisis. Het bijbehorende bedrag per punt van de inboedelwaardemeter is € 983,50.

Het indexcijfer 2016, gebruikt om de berekende waarde van de inboedelwaardemeter 2016 te indexeren is 141,40. De verzekerde bedragen gaan omlaag.

VRKI 2021 VRKI Kaart wordt Samenvatting VRKI 2.0 (2021)

De aangepaste VRKI 2021 is gepubliceerd. Na een overgangsperiode gaat de VRKI 2021 in op 1 april 2021. Kleine wijzigingen zijn doorgevoerd in de attractiviteitenlijst. De VRKI-kaart heet nu Samenvatting VRKI 2.0. De samenvatting is te vinden onder de externe links.

Nationaal Keurmerk Letselschade

Met ingang van 1 januari 2021 is het Nationaal Keurmerk Letselschade (Keurmerk) ingevoerd. Eén keurmerk voor alle dienstverleners betrokken bij de afwikkeling van letselschades. Organisaties die bereid zijn zich te houden aan de geldende kwaliteits- en gedragsregels kunnen worden ingeschreven. Zij dienen zelf ervoor te zorgen dat hun organisatie wordt gecontroleerd door een van de aangewezen auditors.

Het is de bedoeling dat de hulpverleners die verwijzen naar professionals, alleen nog verwijzen naar professionals die beschikken over het keurmerk. Meer informatie over het Keurmerk is te vinden op de site van de Letselschaderaad. (Zie externe link).

APK keuring Landbouwvoertuigen

Voor landbouwtrekkers en bosbouwtrekkers op wielen met een maximale snelheid groter dan 40 km per uur gaat op 1 januari 2021 de APK-keuringsplicht in. Voertuigen die harder dan 25 km kunnen rijden zijn verplicht een kentekenplaat (alleen aan de achterzijde) te voeren. Alle informatie over dit onderwerp is te lezen in ons bericht van oktober 2020.

Onderstaande punten zijn ook in de Zorg module benoemd.

Verplicht eigen risico blijft gelijk op € 385

In 2021 bedraagt het verplicht eigen risico van de zorgverzekering € 385, net als vorig jaar. Dit eigen risico geldt voor alle verzekerden vanaf 18 jaar. 2021 is het laatste jaar dat het verplicht eigen risico wettelijk gegarandeerd ongewijzigd blijft.

Premiestijging

De gemiddelde premie is in 2021 ten opzichte van 2020 met € 58 per jaar gestegen (ongeveer € 4,80 per maand). Let op dat dit de gemiddelde premiestijging is. Er zijn producten die veel sterker in premie zijn gestegen. Er zijn ook producten in premie gedaald. De maximale collectiviteitskorting op de zorgverzekering in 2021 is 5% van de premiegrondslag.

Wanbetalers en onverzekerden

In 2021 is de premie voor wanbetalers € 147,80 per maand (was € 141,50). De premie voor onverzekerden is € 142,08 per maand (was € 136,83). De bestuurlijke boete voor onverzekerden is € 426,24 (was € 410,49).

Wijzigingen in de dekking

Het pakket van de basisverzekering blijft grotendeels gelijk. Vanaf 1 januari 2021 wordt het basispakket aangevuld met:

GZSP-zorg

Vanaf 1 januari 2021 vergoedt de basisverzekering Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntengroepen (GZSP), waaronder dagbehandeling, de gedragswetenschapper en paramedische zorg. In 2020 was daar een subsidieregeling voor. Vervoer van en naar de dagbehandelingen wordt ook vergoed.

Fysio- en oefentherapie bij COPD

Een deel van de patiënten met COPD in klasse B van de GOLD-classificatie krijgt in 2021 maximaal 70 behandelingen in het eerste jaar en maximaal 52 behandelingen per jaar in de daaropvolgende jaren. Hiermee wordt de vergoeding voor een deel van de patiënten in klasse B gelijkgesteld met die voor klasse C en D.

Paramedische coronaherstelzorg

Vanaf 18 juli 2020 is voor een jaar paramedische coronaherstelzorg toegevoegd aan het basispakket. De voorwaardelijke en tijdelijke vergoeding vanuit het basispakket is voor maximaal 50 fysio- of oefentherapeutische sessies, 8 uren ergotherapie en 7 uren diëtetiek binnen maximaal zes maanden.

Eigen risico na donatie

Vanaf 1 januari 2021 is alle medische zorg als gevolg van een orgaandonatie bij leven vrijgesteld van het eigen risico. In 2020 was er een vrijstelling voor nacontroles tot 13 weken. De meeste orgaandonoren hadden geen zorg meer nodig na die periode, maar sommige wel. In 2021 vervalt de tijdslimiet, om alle financiële obstakels voor orgaandonatie proberen weg te nemen.

Medicijnen

Vanaf 16 april 2020 vergoedt de basisverzekering het medicijn olaparib (merk Lynparza) tegen eierstokkanker. Vanaf 1 mei 2020 is ook het medicijn axicabtagene ciloleucel (merk Yescarta) tegen lymfeklierkanker opgenomen in het basispakket.

Verdragen

Een EHIC (European Health Insurance Card) geeft op grond van de Europese socialezekerheidsverordening aanspraak op zorg zoals inwoners van dat land die ook krijgen. Op dit moment is vanwege Brexit onduidelijk of de EHIC in het Verenigd Koninkrijk kan blijven gelden. Er is een akkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. De Nederlandse overheid is op dit moment bezig met een analyse van het akkoord.

Het bilaterale zorgverdrag tussen Nederland en Marokko komt per 1 januari 2021 te vervallen. Dat betekent onder andere dat er in 2021 geen verdragsformulieren meer worden verstrekt voor de dekking van spoedeisende zorg in Marokko ten laste van Nederland.

Voor mensen met een basisverzekering blijft gelden dat spoedeisende zorg in het VK en Marokko kan worden vergoed tot hetzelfde bedrag als in Nederland. Voor extra dekking van medische kosten in het buitenland kan de verzekerde een aanvullende ziektekostenverzekering of een reisverzekering afsluiten.

Wijzigingen zorgtoeslag in 2021

De zorgtoeslag is in 2021 maximaal € 107 (2020: € 104) per maand voor alleenstaanden en € 207 (2020: € 199) per maand voor iedereen met een toeslagpartner. De toeslag vervalt voor alleenstaanden boven een inkomen van € 31.138 (2020: € 30.481) en voor partners met een gezamenlijk inkomen boven de € 39.979 (2020: € 38.945).

Ook boven een vermogen van € 118.479 (2020: € 116.613) geldt dat er geen recht meer bestaat op zorgtoeslag voor een alleenstaande. Voor iemand met een toeslagpartner is dit maximum in 2021 € 149.819.

Wijzigingen inkomensafhankelijke bijdrage

In 2021 bedraagt het maximum bijdrage-inkomen voor de Zvw op jaarbasis € 58.311 (2020: € 57.232). Het percentage inkomensafhankelijke hoge bijdrage voor de Zvw is gestegen naar 7,00% (2020: 6,70%). Verzekeringsplichtigen (lage bijdrage) zijn in 2021 5,75% (2020: 5,45%) verschuldigd over hun bijdrage-inkomen tot een maximum van
€ 3.352 (2020: € 3.119). Dit percentage geldt onder meer voor zelfstandigen, AOW’ers, ondernemers en pensioengerechtigden. 

Ex-kankerpatiënten kunnen zich beter verzekeren

Als iemand onafgebroken tien jaar vrij is van kanker mogen verzekeraars bij het afsluiten van overlijdensrisico- en uitvaartverzekeringen de ziekte niet meer meewegen bij de vaststelling van premies. Bij jongeren tot 21 jaar geldt een termijn van vijf jaar.

Informatie

  • Schade Particulier
  • EQF 5
  • Woensdag 6 januari 2021
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships