Belastingdienst mag niet naheffen over hogere premies WAO en WGA dan bij beschikking vastgesteld

De Belastingdienst heeft de korting voor de werkgever voor de gedifferentieerde premie  WAO en WGA vastgesteld. De door de Belastingdienst vastgestelde zijn premies afgedragen. Nadien heeft de Belastingdienst de premiekortingen verhoogd, de verschuldigde premies verlaagd en het verschil gerestitueerd. Na ontvangst van gegevens van het UWV acht de Belastingdienst de vastgestelde premiekortingen te hoog en heft na. Hof Arnhem-Leeuwarden (11/11/2014, 13/01267) acht de Belastingdienst daartoe niet gerechtigd. De WAO en WGA premiepercentages worden bij voor bezwaar vatbare beschikking vastgesteld. Deze percentages blijven gelden totdat de desbetreffende beschikking wordt ingetrokken of gewijzigd. Dit was niet gebeurd. De beschikkingen behielden gelding. De Belastingdienst mocht ook niet de vastgestelde premiepercentages verhogen.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015