Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Besluit definiëring inkomstenverhouding

Via de loonaangifte verstrekt de inhoudingsplichtige werkgever per inkomensverhouding de gegevens van de werknemer aan de belastingdienst, UWV en het CBS. De Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (wet SUWI) regelt onder welke voorwaarden deze gegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt. In een besluit van 26 maart 2021 wordt het begrip Inkomstenverhouding (IKV) opgenomen en nader uitgewerkt in het besluit SUWI en het Dagloonbesluit werknemers. De wijziging gaat op 1 januari 2023 in.

Loonaangifte en inkomstenverhouding

Via de loonaangifte verstrekken werkgevers en andere inhoudingsplichtigen (waaronder uitkeringsinstanties) algemene gegevens en loongegevens van werknemers (en degenen die daaraan zijn gelijkgesteld) aan de belastingdienst, UWV en het CBS. UWV vult hiermee de polisadministratie, een gegevensbank die bijvoorbeeld weer nodig is bij een eventuele uitkering. Het spreekt voor zich dat een zo goed mogelijke werking van dit administratieve systeem essentieel is. In dit artikel spreken we verder voor de eenvoud vooral over ‘werkgevers’ en ‘werknemers’ waar het een veel breder scala van mogelijkheden betreft, met als gemeenschappelijke noemer dat er aan de ‘werkgeverskant’ een inhoudingsplichtige is.

De administratie wordt gevoerd per zogenaamde inkomstenverhouding (IKV). De rechtsbetrekking tussen werkgever en werknemer krijgt hierbij een uniek eigen nummer. Binnen een IKV kunnen geen verschillende regels worden uitgevoerd met betrekking tot de heffingen. Als iemand bijvoorbeeld naast een vast dienstverband nog een tijdelijk dienstverband heeft, verschilt de hoogte van de WW-premie per dienstbetrekking. Er zijn dan twee aparte IKV’s. Het komt steeds meer voor dat er tussen dezelfde werkgever en werknemer gelijktijdig verschillende IKV’s bestaan.

Een ander voorbeeld waarbij een apart IKV aangegaan moet worden, is de situatie waarin het dienstverband wordt beëindigd en er een transitievergoeding wordt uitgekeerd. De transitievergoeding is aan te merken als 'loon uit vroegere dienstbetrekking’ waarover geen werkgeverspremies sociale verzekeringen betaald hoeven te worden.

Een derde voorbeeld is dat er meerdere IKV’s zijn uit praktische afwegingen. Bijvoorbeeld als een werknemer in verschillende filialen (met een eigen loonadministratie) werkt of er meerdere dienstbetrekkingen zijn voor totaal verschillende functies.

Het gebruik van IKV’s (sinds 2006, nadat de premieheffing van UWV is overgegaan naar de Belastingdienst) is op dit moment nog nauwelijks formeel vastgelegd. De regels zijn wel te vinden in het Handboek Loonheffingen van de Belastingdienst, maar dat levert geen wettelijke basis. In de praktijk gaat er nog veel mee mis. Bovendien neemt het belang toe: de juiste uitvoering van veel regelingen (waaronder nieuwe regelingen, zoals WIEG, Wtl en NOW), moet de complexiteit verminderd worden. Ook moet de uitvoering beter gehandhaafd worden.

Dit is dan ook het doel van een nieuw ingevoerd besluit SUWI, dat op 1 januari 2023 ingaat.

Besluit SUWI

Het besluit SUWI (Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen) regelt welke (medische) gegevens van werknemers door werkgevers mogen worden doorgegeven aan verzekeraars. Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gelden voor het doorgeven van gegevens strenge voorwaarden. Die zijn extra streng voor medische gegevens.

In de nieuwe regelgeving wordt nu per 1 januari 2023 de definitie van de IKV opgenomen (art. 5.1 lid 2), de verwerking in de polisadministratie (lid 3), het begin en einde van de IKV (lid 4, 5, 8 en 9) en in de overige leden (t/m lid 10) nadere regelingen over het gebruik van IKV’s in verschillende situaties. Bijvoorbeeld bij meerdere uitkeringsverhoudingen naast elkaar. Of bij overgang van de onderneming (overname of fusie).

Dagloonbesluit werknemersverzekeringen

Ook het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen wordt aangepast zodat duidelijk is wanneer verschillende IKV’s naast elkaar noodzakelijk zijn. Dit zijn vooral technische aanpassingen.

Opmerkelijk is nog de invoering van de term “calamiteitenuitkering” in de WW. Daarmee worden de uitkering op grond van het huidige artikel 18 van de WW (onwerkbaar weer) en een WW-uitkering op grond van artikel 8, derde lid van het BBA (ontheffing van het verbod op werktijdverkorting) onder één noemer gebracht. 

Informatie

  • Inkomen
  • EQF 5
  • Maandag 5 juli 2021
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships