Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Besluit gedifferentieerde Aof-premie en aanpassing premiesystematiek

In de Staatscourant is op 3 februari 2021 is de wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen geplaatst. Deze wetswijziging regelt dat de basispremie WAO/WIA wordt vervangen door een gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). De premiedifferentiatie Aof zorgt voor de differentiatie naar grootte van werkgever bij de premieheffing voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof).  Verder wijzigt de premieheffing werknemersverzekeringen over de uitkeringen die door de werkgever aan de werknemers wordt uitbetaald.  De systematiek van voortschrijdend cumulatief rekenen wordt aangepast bij de berekening van premies over de uitkeringen die een eigen risicodragende werkgever zelf verstrekt. Deze wijziging zorgt voor een meer gelijkwaardig speelveld in het hybride stelsel ZW/WGA. De verwachte inwerkingtredingsdatum is 1 januari 2022. 

Basispremie WAO/ WIA wordt gedifferentieerde premie Aof 

De wet regelt dat bij de premieheffing voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) onderscheid gemaakt wordt tussen kleine en (middel)grote werkgevers.  Dus de basispremie WAO/WIA wordt vervangen door een gedifferentieerde Aof-premie waarbij de kleine werkgevers minder gaan betalen. De differentiatie is alleen gekoppeld aan de werknemersomvang van het bedrijf en niet gekoppeld aan de eigen Ziektewet of WGA-instroom in de sector of het bedrijf (zoals bij de Werkhervattingskas).   

Kleine bedrijven betalen een lager percentage dan voor overige werkgevers en het verschil tussen het hoge en het lage percentage bedraagt niet meer dan 2 procent.  Uit het voorbereidende wetsvoorstel blijkt dat de grens tussen klein en (middel) groot neergelegd is bij een loonsom tot en met 25 maal het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer per jaar. Voor het jaar 2021 bedraagt dit gemiddelde premieplichtige loon € 34.600 per werknemer. Bij dit gemiddelde loon ligt de grens tussen een kleine en (middel) grote werkgever dan bij een loonsom van € 865.000. Uiteraard wijzigen de loonsomgrenzen en premies elk jaar. 

Doel gedifferentieerde premie Aof

Met de lagere premie wil de overheid de kleine werkgever tegemoet komen voor de hoge kosten van de loondoorbetaling bij ziekte en re-integratie. Kleine werkgevers ondervinden problemen om te voldoen aan de re-integratieverplichtingen ten opzichte van grote werkgevers. De verplichtingen en kosten voor kleine en grote werkgevers zijn hetzelfde en dat zorgt voor een disproportionele verhouding. Een kleine werkgever heeft eenmaal minder capaciteit beschikbaar om aan de verplichtingen en kosten te voldoen dan een grote werkgever. Dit is ook de reden dat het kabinet heeft besloten de gedifferentieerde Aof-premie in te voeren. De gedachte is dat werkgevers dit geld gaan gebruiken om zich goed te verzekeren tegen deze kosten, bijvoorbeeld met de MKB Verzuimontzorgverzekering. Een ander argument is dat kleine werkgevers minder instroom in de WIA veroorzaken wat ook een lagere premie rechtvaardigt.  

Gelijktijdige bekendmaking premie Werkhervattingskas en Arbeidsongeschiktheidsfonds

De gedifferentieerde premie voor het Aof wordt aan de werkgever bekend gemaakt tezamen met de beschikking van de Werkhervattingskas. Voor de Werkhervattingskas (WHK) gaat daarom vanaf 1 januari 2022 de grens van een kleine werkgever van 10 maal naar 25 maal het gemiddelde premieplichtige loon per jaar zodat voor de WHK en de Aof dezelfde grens voor kleine werkgevers geldt. 

De gedifferentieerde premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds is alleen gekoppeld aan de grens groot en klein terwijl voor de Werkhervattingskas de WGA-instroomschade van de sector of het bedrijf bepalend is.

Voor kleine bedrijven geldt voor de Werkhervattingskas een sectorale gedifferentieerde premie, ze worden dus afgerekend op het risico van de totale sector. Deze sectorale premies worden elk jaar op 1 september in de Staatscourant gepubliceerd voor het komende kalenderjaar. Grote bedrijven met meer dan 100 keer het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer worden afgerekend op de eigen schade. Middelgrote werkgevers betalen een gewogen gemiddelde van sectorpremie en individueel op eigen schade bepaalde premie. Vanaf 2022 zijn middelgrote werkgevers bij de Werkhervattingskas dus bedrijven met een loonsom van meer dan 25 en gelijk of minder dan 100 keer het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer.

De gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) bestaat uit twee onderdelen:

  • Gedifferentieerde premie WGA- totaal oftewel schade uit vast en flex
  • Gedifferentieerde premie ZW-flex

Als een werkgever eigenrisicodrager is voor de WGA, is de gedifferentieerde premie WGA niet van toepassing. Is een bedrijf eigenrisicodrager voor de Ziektewet, dan geldt dat de gedifferentieerde premie ZW-flex niet van toepassing is.

Aanpassing premiesystematiek van het voortschrijdend cumulatief rekenen 

Een andere wetswijziging is de systematiek van het voortschrijdend cumulatief rekenen bij de berekening van de premies over de uitkeringen. Dit wordt gedaan om daarmee de ongelijkheid in het hybride speelveld voor de uitvoering van de Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en de Ziektewet (ZW) weg te nemen. De private uitvoerders sociale zekerheid hebben hierom gevraagd omdat zij extra administratieve lasten hebben bij de uitbetaling van de uitkeringen en het UWV deze niet heeft. Bij die berekening moet de private uitvoerder rekening houden met het loon dat de eigenrisicodrager (volg- of gelijktijdig) betaalt aan de werknemer aan wie de uitkering toekomt.  Het UWV rekent alleen over de eigen uitkering zonder rekening te houden met het loon bij een eigenrisicodrager. Wanneer de private uitvoerder geen rekening hoeft te houden met het loon bij een eigenrisicodrager is daarvoor geen inzicht meer nodig in de loonadministratie bij de eigenrisicodrager. De wetswijziging gaat daarom de private uitvoerders deze mogelijkheid geven zodat ze op gelijke wijze aan het UWV de premieberekening kunnen toepassen.

Een ander ongelijkheid tussen UWV en een werkgever is de premietoepassing Werkhervattingskas (Whk) over een uitkering. Het UWV mag daarbij het gemiddelde percentage toepassen en de werkgever die eigen risicodrager is moet over de uitkering het gedifferentieerde percentage Whk toepassen, zoals die in de beschikking Werkhervattingskas staat. Per werkgever is dit een verschillend percentage. In deze wet wordt geregeld dat voor alle werkgevers die een uitkering aan de werknemers doorbetalen over deze uitkering het gemiddeld percentage ZW en WHK voor de premie Werkhervattingskas bepalend wordt.

Dit voorstel van wet zal naar verwachting op 1 januari 2022 ingaan. Bij de plaatsing in het Staatsblad staat nu nog bij de inwerkingtreding een nog bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. De regering kan het tijdstip dus zelf bepalen zonder medewerking van de Staten-Generaal.

Informatie

  • Inkomen
  • EQF 5
  • Dinsdag 13 april 2021
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships