Besluit tot wijziging van enige fiscale uitvoeringsbesluiten gepubliceerd

Op 29 december 2014 is het 'Besluit tot wijziging van enige uitvoeringsbesluiten op het gebied van belastingen en toeslagen' in het Staatsblad geplaatst (nr. 579). In dit wijzigingsbesluit is een aantal wijzigingen opgenomen voor de jaarlijkse aanpassing van diverse fiscale uitvoeringsbesluiten, waaronder het Uitvoeringsbesluit IB 2001 (UB IB 2001).

De wijziging van artikel 15, lid 2, UB IB 2001 houdt verband met het feit dat per 1 januari 2015 de fiscale ruimte voor oudedagsvoorzieningen o.g.v. de Witteveenwet 2015 is aangepast. Om te voorkomen dat de aan 2014 toe te rekenen (nog op de in 2014 geldende regels gebaseerde) pensioenaangroei tot een onevenredige inperking leidt van de ruimte in 2015 voor de 'pensioentekortlijfrenten' in box 1, is in artikel 15, lid 2, bepaald dat de volgens de gebruikelijke regels te berekenen pensioenaangroei vervolgens nog vermenigvuldigd wordt met een factor (37/40). Voorts worden de tabellen in het tweede en vijfde lid van genoemd artikel 15 aangepast aan de wijzigingen per 1 januari 2014 ingevolge de Wet VAP. De aangepaste berekening van de aan het voorafgaande kalenderjaar toe te rekenen pensioenaangroei, bedoeld in genoemd tweede lid, geldt uitsluitend in 2015 en vervalt dus per 1 januari 2016.

De tweede wijziging die relevant is voor levensverzekeringen in de invoering van een nieuw artikel 17bis in het UB IB 2001. In dit artikel zijn de leeftijdsafhankelijke percentages opgenomen die moeten worden gehanteerd bij de vaststelling van welk premiebedrag iemand jaarlijks ten hoogste mag storten in al zijn nettolijfrenten in box 3 gezamenlijk.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015