CAP: Handreiking vaststellen compensatie t.v.v. een belaste schenking bij uitfasering PEB

Dit bericht betreft een signalering van de publicatie van een handreiking door het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst.

Op 11 december 2020 heeft het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst de ´Handreiking vaststellen compensatie ter voorkoming van een belaste schenking bij uitfasering PEB´ gepubliceerd.

De handreiking behandelt diverse aspecten van de compensatie ter voorkoming van de belaste schenking als gevolg het prijsgeven van pensioen in het kader van uitfaseren van PEB.

In de handreiking wordt beschreven op welke wijze de omvang van de belaste schenking, en daarmee de passende compensatie, bij PEB-uitfasering kan worden vastgesteld. Allereerst wordt in onderdeel 2 een algemeen kader geschetst, dat altijd als uitgangspunt moet worden genomen. In onderdeel 3 van deze handreiking wordt ingegaan op de berekening van de passende compensatie in enkele specifieke situaties. Hierbij worden ook de gevolgen van de belastinglatentie en van de onderdekking op het moment van het prijsgeven toegelicht.

Informatie

  • Fiscale Aspecten, Toekomstvoorzieningen, Estate Planning, Flexiblisering werk & pensioen, Financieel Gezond & Pensioenplanning, Vermogen, Inkomen, Pensioen, Fiscaal: Successiewet, Fiscaal: Overig, Pensioen Algemeen, Pensioen Successie
  • Zaterdag 12 december 2020