Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Compensatie transitievergoeding

Hoe gaat de compensatieregeling van de transitievergoeding werken?

Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers compensatie aanvragen voor de transitievergoeding als zij een werknemer ontslaan die meer dan 2 jaar ziek is. Op die datum gaat de nieuwe ‘Regeling compensatie transitievergoeding’ in. Op deze manier komt ook een einde aan de noodzaak een dienstverband slapend te houden. 

Waarom compensatie van transitievergoeding?

Als een werknemer langdurig ziek is, moet de werkgever maximaal gedurende 2 jaar ten minste 70 procent van het loon doorbetalen. De werkgever kan zich hiervoor verzekeren of hij kan eigen risicodrager worden. Vooral voor kleine ondernemers is het hebben van een zieke werknemer relatief zeer kostbaar. Voor deze werkgevers was het opbrengen van een transitievergoeding na 2 jaar vrijwel onmogelijk. Deze nieuwe compensatieregeling moet die opeenstapeling van kosten tegengaan. Ook voor de werknemer zijn er voordelen: zij hoeven niet langer bang te zijn voor een slapend dienstverband en hebben eerder, meer zekerheid.

Wanneer krijgt de werkgever compensatie voor de transitievergoeding?

Alle werkgevers die op of na 1 juli 2015 een transitievergoeding hebben betaald voor een ontslag in verband met langdurige ziekte, hebben recht op compensatie. Lag het einde van de ziekteperiode vóór 1 juli 2015, dan heeft de werkgever geen recht op de compensatie. Er zijn 3 voorwaarden voor de toekenning:

 

  • Het ontslag moet (rechtsgeldig) gegeven zijn op basis van de b grond (wegens langdurige ziekte)
  • De werknemer moet wettelijk recht hebben gehad op een transitievergoeding
  • De transitievergoeding moet aan de werknemer zijn betaald

Bewijs recht op compensatie

Om de compensatie toegewezen te krijgen, moet de werkgever kunnen aantonen dat hij aan de voorwaarden heeft voldaan. Daarvoor kan hij gebruik maken van de ontslagvergunning van het UWV of de beschikking van de Rechtbank. Werd de overeenkomst beëindigd met wederzijds goedvinden, dan mag de werkgever ook de vaststellingsovereenkomst gebruiken. De transitievergoeding wegens ontslag bij langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt alleen gecompenseerd als de werknemer daar wettelijk recht op had. Een eventuele hogere transitievergoeding in verband met een langdurig slapend dienstverband of een billijke vergoeding wordt niet gecompenseerd. Daarnaast moet de werkgever de berekening aantonen. Door middel van de arbeidsovereenkomst kan de werkgever aantonen wat het bruto loon was en hoe lang het dienstverband heeft geduurd.  De compensatie is nadrukkelijk geen voorschot. De werkgever moet met een kwitantie of bankoverzicht aantonen dat de transitievergoeding is betaald.

Compensatie bij een slapend dienstverband was

Bij de bepaling van de hoogte van de transitievergoeding, tellen de maanden en jaren van het slapend dienstverband ook mee. Als de werkgever sinds 1 juli 2015 iemand in een slapend dienstverband heeft gehouden tot 1 april 2020, moet hij over deze 4 jaar + 9 maanden ook transitievergoeding betalen. Deze jaren en maanden worden niet gecompenseerd.

 

Stel X kwam op 1 oktober 1999 in dienst. Hij werd op 12 december 2013 langdurig ziek en herstelde niet meer. Zijn werkgever wilde de transitievergoeding niet betalen. Daarom ging zijn dienstverband vanaf 12 december 2015 over in een slapend dienstverband. Zijn werkgever besluit de overeenkomst te beëindigen, nu hij weet dat er een compensatie voor de transitievergoeding komt. Hij dient een aanvraag in bij het UWV en X wordt per 1 december 2019 ontslagen. X heeft recht op een transitievergoeding. In dit voorbeeld is uitgegaan van een kleine werkgever, een bruto loon van 3000 euro per maand, 8 procent vakantietoeslag en is X niet ouder dan 55.

Berekening:

(3240 ÷ 6 x 20) + (3240 ÷ 4 x 20) + (3240 ÷ 2 x 0) = 27000 – 0 = 27.000 euro. Maar een belangrijk deel van deze transitievergoeding komt uit jaren dat X een slapend dienstverband had. Als de werkgever X direct na 104 weken ziekte had ontslagen was de berekening als volgt geweest:

 

(3240 ÷ 6 x 20) + (3240 ÷ 4 x 12) + (3240 ÷ 2 x 0) = 20520 – 0 = 20.520,00 euro. Het verschil tussen deze twee bedragen (27.000 – 20.520 = 6.480 euro) moet de werkgever zelf betalen. Dit bedrag wordt niet gecompenseerd.

Compensatie transitievergoeding ‘oude gevallen’

Transitievergoedingen voor ontslag wegen langdurige ziekte, die dateren voor een ontslagdatum tussen 1 juli en 1 april 2020, zijn zogeheten ‘oude gevallen’. Als de werkgever voor deze gevallen voor 30 september 2020 de compensatie aanvraagt, krijgt hij deze toegewezen als hij voldoet aan de voorwaarden voor toekenning. Het UWV neemt dan binnen 6 maanden een beslissing. De compensatie wordt dan uiterlijk per 30 maart 2021 toegekend.

Compensatie transitievergoeding na 1 april 2020

Betaalt de werkgever na 1 april 2020 een transitievergoeding aan zijn werknemer die 2 jaar ziek is geweest, dan gelden dezelfde voorwaarden, plus één extra. De werkgever moet de compensatie binnen 6 maanden na het betalen van de transitievergoeding aanvragen. Voor een besluit op deze gevallen heeft het UWV naar verwachting 8 weken nodig. Uitstel is mogelijk. Wordt de aanvraag afgewezen, dan kan de werkgever bezwaar aantekenen en/of in beroep gaan tegen het besluit.

Informatie

  • VTVaktechniek
  • Sociale zekerheid
  • Maandag 23 december 2019
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships