Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging MKB

Sinds 1 juli 2015 is een werkgever die zijn werknemer ontslaat verplicht deze werknemer een transitievergoeding te betalen. Dit kan een te zware financiële belasting betekenen. Daarom wordt er gefaseerd wetgeving ingevoerd die compensatie in bepaalde gevallen mogelijk maakt. Sinds 1 april 2020 is voor alle werkgevers compensatie van de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer mogelijk, met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. De voorwaarden die hierbij gelden zijn in een eerder artikel besproken. Vanaf 1 januari 2021 is het mogelijk bij beëindiging van het bedrijf wegens overlijden of pensionering compensatie van de transitievergoeding te ontvangen. In dit geval zonder terugwerkende kracht en alleen voor kleine werkgevers. De begrootte kosten zijn € 35 miljoen per jaar. De belangrijkste voorwaarden worden in dit artikel besproken. Compensatie van de transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging wegens ziekte of gebreken van de ondernemer wordt op een later te bepalen moment ingevoerd. Dit omdat er langer overleg nodig blijkt om tot een werkbare methode te komen om ziekte of gebrek te beoordelen.

Inleiding

Door toevoeging van onderdeel b. aan lid 1 van wetsartikel 7:673e BW wordt bepaald dat het UWV op verzoek ook de transitievergoeding compenseert die de werkgever, met maximaal een bepaald aantal werknemers in dienst, heeft betaald bij beëindiging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst vanwege bedrijfsbeëindiging. Als gevolg van het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd of het eerder overlijden van de natuurlijke persoon die als werkgever wordt aangemerkt. Van beëindiging van de arbeidsovereenkomst is sprake als er toestemming is gegeven door UWV, ontbinding is mogelijk na een uitspraak van de kantonrechter. Als in het vervolg van dit artikel over ontslag wordt gesproken kan dit zowel beëindiging als ontbinding betekenen. 

In het Besluit compensatie transitievergoeding bij beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming vindt een nadere uitwerking van de wet plaats, bijvoorbeeld dat compensatie alleen mogelijk is bij gemiddeld minder dan 25 werknemers. 

Ook de Regeling compensatie transitievergoeding is per 1 januari 2021 aangepast. De compensatie bij bedrijfsbeëindiging dient uiterlijk 12 maanden na het toekennen van de ontslagvergunning te worden aangevraagd. Ook hier geldt dat compensatie pas mogelijk is nadat de transitievergoeding aan de werknemer is uitbetaald.

Voor welke bedrijven geldt de compensatieregeling?

De regeling geldt voor bedrijven met minder dan 25 werknemers in dienst in de tweede helft van het kalenderjaar dat voorafgaat aan het kalenderjaar waarin de ontslagaanvraag is ingediend. Bij een ontslagaanvraag op bijvoorbeeld 1 maart 2022 wordt het aantal medewerkers in dienst op 1 juli 2021 en het aantal op 31 december 2021 bij elkaar opgeteld en gedeeld door twee. Uitzendkrachten en payrollers tellen hierbij niet mee. Zij zijn niet in dienst bij het bedrijf dat de activiteiten beëindigt. Bij samenwerkingen tussen natuurlijke personen (v.o.f., c.v., maatschap) en rechtspersonen (BV of NV) die tot een groep behoren telt het aantal werknemers binnen de gehele groep.

Voorwaarde voor compensatie is het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd (in de lagere wetgeving pensionering genoemd) of het overlijden van de natuurlijke persoon waarmee de arbeidsovereenkomst is aangegaan of aan wie de arbeidsovereenkomst is gekoppeld. Dat kan ook één van de beherende vennoten in een v.o.f., een c.v. of een maatschap zijn of de dga van een BV of NV. De onderneming moet wel op het moment van de ontslagaanvraag minimaal 2 jaar (mede)eigendom van deze eigenaar / vennoot / dga zijn geweest. Bij meerdere vennoten, maten of dga’s is er dus ook recht op compensatie van de transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging als één van hen komt te overlijden of de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

Compensatie voor het beëindigen van meerdere ondernemingen, gekoppeld aan dezelfde AOW-gerechtigde, wordt alleen gegeven als de beëindigingen plaats vinden binnen de periode van 6 maanden voor de eerste ontslagaanvraag tot negen maanden na de dag waarop de eerste ontslagvergunning is verleend. Buiten deze periode kan maximaal maar voor één bedrijfsbeëindiging worden gecompenseerd. Het is dus niet mogelijk om bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd gebruik te maken van compensatie, daarna opnieuw een onderneming te starten en na minimaal twee jaar deze weer te beëindigen en opnieuw gebruik te maken van de compensatieregeling.

Welk bedragen kunnen gecompenseerd worden? En voor welke werknemers?

Compensatie kan voor ontslagvergoedingen die zijn betaald vanaf 1 januari 2021. Over de periode van 6 maanden voor de eerste ontslagaanvraag tot negen maanden na de dag waarop de eerste ontslagvergunning is verleend. Er kan niet meer gecompenseerd worden dan de wettelijke transitievergoeding. Hierbij gelden dezelfde regels als bij compensatie van de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Per werknemer kan over dezelfde periode van het dienstverband maar één keer compensatie worden verstrekt.

De werknemer moet in dienst zijn geweest op 31 december van het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarin de ontslagaanvraag is ingediend. Als we het voorbeeld van de ontslagaanvraag op 1 maart 2022 weer aanhouden is dat dus 31 december 2021. Vergoedingen aan werknemers waarbij tussen 1 juli 2021 en 31 december 2021 de arbeidsovereenkomst is beëindigd of niet is voortgezet kunnen ook worden gecompenseerd.

Hoe en wanneer kan compensatie worden aangevraagd?

De toestemming om de arbeidsovereenkomst op te zeggen kan voor één werknemer worden aangevraagd en is dan van toepassing op alle werknemers. Deze ontslagaanvraag kan al een half jaar voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd van de betreffende ondernemer worden aangevraagd, zodat er voldoende tijd is om alles te regelen. Bij overlijden dient de ontslagaanvraag binnen 12 maanden te worden ingediend. De compensatie bij bedrijfsbeëindiging dient uiterlijk 12 maanden na het toekennen van de ontslagvergunning te worden aangevraagd.

Informatie

  • Inkomen
  • EQF 5
  • Dinsdag 26 januari 2021
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships