Contributie VVE is slechts voor beperkt deel aftrekbaar erfpachtrecht

Hof Amsterdam heeft op 23 juli 2019 (publicatie 24 oktober 2019) uitspraak gedaan in hoeverre de contributie aan een VVE als erfpachtrecht aftrekbaar is op grond van artikel 3.120 lid 1 onder c Wet IB 2001.

Belanghebbende heeft een lidmaatschap in een Vereniging van Eigenaren (VVE) gekocht. Door de aankoop van dit lidmaatschapsrecht heeft belanghebbende onder meer het recht op het gebruik van een 5-kamerflat. De contributie aan de VVE bedraagt € 225,99 per maand.

 

Volgens belanghebbende heeft zij recht op aftrek van € 2.712 (12 maal € 225,99). Zij heeft daarom in haar aangifte inkomstenbelasting een aftrekpost opgenomen onder de noemer periodieke betaling voor ‘erfpacht, opstal en beklemming EW’. De rechtbank leidt uit de financiële stukken van de VVE echter af dat de aftrekbare kosten voor erfpacht € 113 hebben bedragen. Voor het overige zijn de betalingen aan de VVE niet aftrekbaar.

 

Hof Amsterdam overweegt dat de rechtbank een juiste beslissing heeft genomen. Ter aanvulling overweegt het hof dat ingevolge artikel 5:101 lid 3 BW aan een opstaller de verplichting kan worden opgelegd om aan de eigenaar op al dan niet regelmatig terugkerende tijdstippen een geldsom - retributie - te betalen. Belanghebbende heeft echter niet aannemelijk gemaakt dat er sprake is van door haar gedane dergelijke periodieke betalingen op grond van opstal.

Het hof oordeelt dat slechts € 113 aftrekbaar is op grond van artikel 3.120 lid 1 onder c Wet IB 2001.

Informatie

  • Fiscaal: Wet IB
  • Woensdag 30 oktober 2019