Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Controleren verzekeringsplicht en verwerken gepseudonimiseerde gegevens

  Op 10 april 2019 is een nieuwe wet gepubliceerd die het mogelijk maakt voor de Minister om regels op te stellen over hoe zorgverzekeraars om moeten gaan met het vaststellen van de verzekeringsplicht. Ook regelt de wet een nieuwe bestandsvergelijking door de SVB en de verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens.  
De nieuwe wet maakt het mogelijk voor de Minister om regels op te stellen over de vaststelling van de verzekeringsplicht door de zorgverzekeraar. De huidige ‘Richtlijn gerede twijfel’ deed te weinig om zorgverzekeraars minder afhankelijk te maken van gegevens van verzekerden zelf en van beoordelingen van verzekeringsplicht door de Sociale verzekeringsbank (SVB). De wet regelt ook dat de SVB bestandsvergelijkingen uitvoert om te proberen na te gaan of iedereen met een zorgverzekering ook echt verzekeringsplichtig is. Bestandsvergelijkingen om onverzekerden op te sporen, werden al gedaan. Nu spoort de SVB door bestandsvergelijking dus ook actief onterecht verzekerden op.   Ook regelt de wet de verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens. Die gegevens zijn nodig om de vereveningsbijdrage aan zorgverzekeraars vast te stellen en voor onderzoek door het Zorginstituut.

Niet-verzekeringsplichtige verzekerden

Dat iemand ten onrechte een zorgverzekering heeft, is in strijd met de Zorgverzekeringswet.   De verzekeringnemer moet de zorgverzekeraar zelf op hoogte stellen van wijzigingen die kunnen leiden tot het einde van de zorgverzekering. Dit gebeurt in de praktijk niet altijd. En een zorgverzekeraar hoeft alleen bij het sluiten van een nieuwe zorgverzekering het adres van de aspirant-verzekerde te checken. Die twee dingen kunnen soms leiden tot een zorgverzekering zonder dat er nog verzekeringsplicht bestaat.   De nieuwe wet zorgt voor de mogelijkheid om bij ministeriële regeling nadere regels te stellen over de vaststelling van de verzekeringsplicht door de zorgverzekeraar, het verkrijgen van de gegevens die hij daarvoor nodig heeft en de gevolgen die hij aan deze gegevens verbindt.   Hoe deze nadere regels er precies uit gaan zien, is nog onbekend.

Bestandsvergelijking SVB

De SVB houdt een registratie bij van iedereen die verzekerd is op grond van de Wlz. Door dat bestand te vergelijken met het bestand van de zorgverzekeraars waarin hun verzekerden zijn opgenomen, kunnen mensen gevonden worden die ten onrechte een zorgverzekering hebben.   Hoe eerder die personen gevonden worden, hoe beter. Een zorgverzekering eindigt van rechtswege op het moment dat iemand niet meer verzekeringsplichtig is. Als dit pas laat wordt ontdekt, dan kan het zijn dat er veel premie en vergoedingen moeten worden terugbetaald omdat de verzekering op dat moment al was geëindigd. Alleen op basis van de bestandsvergelijking kan niet altijd zonder meer worden vastgesteld dat iemand niet verzekeringsplichtig is. Voor het verschil tussen de bestanden kunnen meerdere oorzaken zijn. Misschien zijn de gegevens van de SVB niet compleet of actueel. De zorgverzekeraar bepaalt welke gevolgen worden verbonden aan de uitkomst van de bestandsvergelijking.

Pseudonimisering

Het Zorginstituut verwerkt voor de uitoefening van zijn taken gepseudonimiseerde gegevens, bijvoorbeeld voor het vaststellen van de vereveningsbijdrage aan zorgverzekeraars. Gepseudonimiseerde gegevens zijn persoonsgegevens waarvan het identificerende gedeelte (bijvoorbeeld naam, adres en woonplaats of het BSN) is versleuteld tot fictieve nummers, letters of andere symbolen. Een verzekerde wordt vervolgens met die fictieve nummers aangeduid.   De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft vastgesteld dat de oude pseudonimisering geen definitief onomkeerbare bewerking was. De gegevens konden, in combinatie met andere persoonsgegevens, in sommige gevallen leiden tot identificatie van de persoon. Om te voorkomen dat gegevens mogelijk naar personen kunnen worden herleid, wordt er nu dubbel gepseudonimiseerd. De dubbele pseudonimisering zorgt ervoor dat er nergens sprake is van direct herleidbare persoonsgegevens. Het unieke pseudoniem maakt het mogelijk om over verschillende bestanden en over verschillende perioden eenzelfde verzekerde te volgen zonder daarbij de identiteit van die verzekerde vast te stellen. Het volgen van de verzekerde in verschillende bestanden en perioden is nodig om een risicoprofiel te kunnen opstellen. Risicoprofielen worden gebruikt om de vereveningsbijdrage aan de zorgverzekeraar vast te stellen.   Ook gebruikt het Zorginstituut gepseudonimiseerde gegevens voor onderzoek naar onder andere de effecten van pakketwijzigingen.

Informatie

  • Zorg
  • Woensdag 8 mei 2019
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships