Corona: Noodpakket 2.0

De ministers en staatssecretarissen van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben op 20 mei 2020 het Noodpakket 2.0 aangekondigd.

Het Noodpakket 2.0 is het vervolg op de maatregelen in het eerste noodpakket van 17 maart 2020 en de diverse tussentijdse economische regelingen. In het Noodpakket 2.0 heeft het kabinet besloten diverse maatregelen uit het eerste noodpakket te verlengen. Daarnaast bevat het Noodpakket 2.0 verschillende wijzigingen.

De ‘Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid’ (NOW) wordt met drie maanden verlengd. Een ondernemer die minstens 20% omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij het UWV voor juni, juli en augustus 2020. Voor deze tweede NOW-tranche geldt dezelfde systematiek als voor de eerste tranche met dien verstande dat de vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30% naar 40%, dat maart 2020 de referentiemaand voor de loonsom wordt en dat de correctie bij bedrijfseconomisch ontslag wordt verlaagd van 150% naar 100% van de loonsom. Tevens komt het kabinet seizoensgebonden bedrijven tegemoet.

Een bedrijf dat gebruik maakt van de tweede NOW-tranche mag over dit en komend jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen. Tevens worden bedrijven verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen.

Een nieuwe regeling is de ‘Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB’. Met deze regeling krijgen MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters - bovenop de NOW - een belastingvrije tegemoetkoming voor de betaling van hun vaste materiële kosten. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30%) een tegemoetkoming tot een maximum van € 20.000 voor de komende drie maanden. 

De ‘tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers’ (Tozo) wordt met drie maanden verlengd. De verlengde regeling bevat een partnerinkomenstoets. Dit betekent dat alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud. Daarnaast wordt aan ondernemers gevraagd om te verklaren dat er bij hun bedrijf geen sprake is van surseance van betaling of dat het bedrijf in een staat van faillissement verkeert.

De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020. Wanneer ondernemers voor een langere periode dan drie maanden uitstel aanvragen, dan moeten zij verklaren dat zij geen dividenden en bonussen uitkeren, of eigen aandelen inkopen.

De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Andere belastingmaatregelen, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, worden tot 1 september 2020 verlengd.

Informatie

  • Fiscaal: Wet IB, Fiscaal: Overig, Diversen
  • Maandag 25 mei 2020