Coronavirus: Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)

Op 31 maart 2020 heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief inzake de uitwerking van de ‘Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid’ (NOW) aan de Tweede Kamer gestuurd.

De ‘Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid’ (NOW) heeft ten doel om werkgevers in deze tijden van acute en zware terugval in de omzet via een subsidie te ondersteunen bij het zoveel mogelijk in dienst houden van hun werknemers.

Via de NOW wordt een periode van substantiële omzetdaling overbrugd met een tegemoetkoming in de loonkosten. De subsidie wordt bepaald naar rato van de omzetdaling en bedraagt bij een omzetdaling van 100% maximaal 90% van de loonsom over de driemaandsperiode maart 2020 tot en met mei 2020. De omzetdaling wordt bepaald door de omzet in de gekozen driemaandsperiode startend op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020 te vergelijken met de totale omzet over heel 2019 gedeeld door vier.

 

Voor de loonsom wordt van het sociale verzekeringsloon uit tegenwoordige dienstbetrekkingen uitgegaan. Ook aanvullende lasten en kosten zoals werkgeverspremies en werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiebijslag worden gecompenseerd. Hiervoor wordt een toeslag van 30% gehanteerd. Er is een maximum aan het loon per werknemer van € 9.538 per maand

 

De maximale uitkering is de uitkomst van: %omzetdaling x loonsom per maand x 3 x (100%+ 30% toeslag) x 90%.

 

Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de loonsom waarvoor subsidie ontvangen kan worden. Ook het salaris van flexwerkers wordt gecompenseerd, er is geen onderscheid naar contractvorm. 

 

Vanaf 6 april 2020 kan bij het UWV een aanvraag worden ingediend. Als het UWV positief op een aanvraag oordeelt, keert het UWV een voorschot van 80% uit. Dat gebeurt in drie termijnen. Het eerste deel van het voorschot wordt uitgekeerd binnen twee tot vier weken na de indiening van de aanvraag. 

De maatregel loopt tot 1 juni 2020. Voor 1 juni wordt besloten of deze maatregel wordt verlengd.

Informatie

  • Diversen
  • Maandag 6 april 2020