De werking van leeftijdscorrectie bij een pensioenoverdracht

Bij de overdracht van pensioenaanspraken van de ene BV naar de andere BV is in de afgelopen tijd veel aandacht besteedt aan de factoren rente en indexatie. Onlangs moest Rechtbank Noord Holland zich buigen over de factor leeftijdscorrecties.Bij het bepalen van de overdrachtswaarde was rekening gehouden met een leeftijdscorrectie van 5 jaar voor mannen en 6 jaar voor vrouwen op de geldende overlevingstafel GBM/GBV 2003-2008. Het hiermee gemoeide bedrag kwam uit op 63.833 euro.De overnemende BV waardeerde de pensioenverplichting fiscaal inclusief de gehanteerde leeftijdscorrecties zonder toepassing van artikel 8 lid 6 Wet op de vennootschapsbelasting. De inspecteur corrigeerde dit. Als onderbouwing voerde de belastingplichtige aan dat het genoemde artikel niet zou gelden omdat de pensioenverplichting tegen een zakelijke prijs was overgenomen. Ook voerde hij nog aan dat de ontvangen vergoeding voor de leeftijdscorrecties als passiefpost op de balans mocht worden opgenomen en anders vormde deze post een schuld aan de overdragende BV en moest deze volgens de financieringsovereenkomst terugbetaald worden. Al deze argumenten zijn volgens de rechter strijdig met artikel 8 lid 6 Wet VPB en dus niet valide.Als laatste argument zette de belastingplichtige nog in dat het eerder genoemde bedrag dan lager moest worden gesteld door de meest recente sterftetafel toe te passen. Ook hierin ging de rechter niet mee omdat bij de overdracht gebruik moest worden gemaakt van de destijds geldende levensverwachting.Hoewel een logische uitspraak geeft hij wel een goed beeld van de werking van leeftijdscorrecties bij het bepalen van de overdrachtswaarde. Ze verhogen de overdrachtswaarde voor de overdragende BV en zorgen voor winst bij de overnemende BV. 

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015