DNB onderzoekt intern toezicht

DNB heeft onderzoek gedaan naar de werking van intern toezicht in de vorm van visitatie. De belangrijkste bevinding is dat het bij veel besturen ontbreekt aan een positieve houding tegenover intern toezicht, terwijl intern toezicht een belangrijke waarborg is voor goed bestuur. DNB heeft de bevindingen in een brief aan middelgrote en kleine pensioenfondsen gedeeld. Ook heeft DNB een seminar georganiseerd voor intern toezichthouders bij pensioenfondsen.

Uit het onderzoek, dat bij zestig middelgrote en kleine pensioenfondsen is uitgevoerd, bleek dat de meerderheid van de besturen slechts beperkt de meerwaarde ziet van intern toezicht in de vorm van visitatie. Ook kwam naar voren dat besturen meer aandacht kunnen besteden aan de inrichting van en de opdracht aan het interne toezicht. DNB vindt dat een bestuur moet zorgen voor adequaat intern toezicht.

In de brief aan de pensioenfondsen geeft DNB naast de bevindingen ook good en bad practices uit het onderzoek en guidance die pensioenfondsen kunnen gebruiken om het eigen interne toezicht kritisch te bekijken. Deze guidance is ook goed bruikbaar voor pensioenfondsen die een andere vorm van intern toezicht hebben dan visitatie. Waar nodig worden pensioenfondsen ook individueel aangesproken op de bevindingen. De informatie over de visiteurs kan gebruikt worden om zo nodig visiteurs te toetsen, op grond van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen, na inwerkingtreding van deze wet.

Seminar intern toezichthouders
Op 1 juli hield DNB het jaarlijkse seminar voor intern toezichthouders. Daarin werden de belangrijkste gevolgen voor intern toezichthouders van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen besproken. Ook ging DNB nader in op de bevindingen van het onderzoek. De presentaties die tijdens het seminar zijn gehouden, vindt u hieronder.

Informatie

  • Governance, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015