DNB: voortvarende aanpak hervorming pensioenstelsel gewenst

DNB kan zich goed vinden in de voorstellen in het consultatiedocument en dringt daarbij aan op een voortvarende aanpak, zodat het vertrouwen in ons pensioenstelsel kan worden hersteld. Het consultatiedocument maakt volgens DNB de invoering mogelijk van een nieuw, reëel pensioencontract en het borgt de zekerheid van het bestaande, nominale contract. Het nieuwe contract streeft naar een bepaald pensioen met behoud van koopkracht, maar kent minder garanties. Met behulp van automatische aanpassingsmechanismen werken schokken in de financiële markten en in de levensverwachting direct, maar wel gespreid in de tijd door in de pensioenen. Het nominale contract biedt een hoge zekerheid op een bepaald pensioen. Daarin blijft de huidige herstelsystematiek bestaan, waarbij als laatste redmiddel de opgebouwde pensioenaanspraken en –uitkeringen kunnen worden verlaagd. Deze kortingen vinden meer schoksgewijze plaats. De voorgestelde herziening van het zogenaamde Financiële Toetsingskader (“FTK”) zet volgens DNB een belangrijke stap in de richting van een duurzaam pensioenstelsel dat zich kenmerkt o.a. door stabiliteit. Belangrijke winst van de voorstellen volgens DNB is dat de afhankelijkheid van dagkoersen wordt verminderd, zodat onnodig grote schommelingen in premies en uitkeringen worden voorkomen. DNB geeft aan dat dit goed is voor het vertrouwen in het pensioenstelsel en macro-economisch gezien ook wenselijk is. Verschillende voorgestelde instrumenten uit het consultatiedocument leveren een bijdrage aan deze gewenste stabiliteit, zoals de dekkingsgraadmiddeling en de Ultimate Forward Rate, waarbij de nominale rekenrente voor lange looptijden wordt gestabiliseerd. Uit oogpunt van macro-economische stabiliteit is het volgens DNB wenselijk om te streven naar stabiele premies. Daarbij moet naar een balans worden gezocht tussen stabiliteit en kostendekkendheid van de premie. Een duurzaam pensioenstelsel vereist daarnaast een evenwichtige verdeling van lusten en lasten tussen generaties. Dit besef komt steeds meer naar voren in discussies over het Nederlandse pensioenstelsel. Bij de keuze voor een bepaalde regeling is een oordeel over de evenwichtigheid voor de generaties essentieel. De voorstellen betekenen volgens DNB een belangrijke verbetering voor het handhaven van dit evenwicht, o.a. vanwege de voorgestelde regels ten aanzien van indexatie, de kostendekkende premie en het compleet maken van contracten. DNB pleit er daarnaast voor om in de wetgeving op te nemen dat pensioenfondsen zich bij de vervulling van hun taak ook richten op de belangen van de bij het pensioenfonds betrokken generaties om te zorgen dat deze zich op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.
Voor een duurzaam pensioenstelsel en het behoud van draagvlak is het tevens van belang dat het stelsel voldoende transparantie kent. Deelnemers moeten weten waar zij aan toe zijn. Dit vraagt om pensioencontracten die op voorhand vastleggen hoe mee- en tegenvallers worden verdeeld. Dat kan bijv. via verdeelregels voor schokken op de financiële markten en in de levensverwachting in het reële contract. Dit kan ook via de verplichting om in het nominale contract hiervoor een beleidsplan op te stellen. Deze voorgestelde aanpassingen zorgen er volgens DNB voor dat fondsen op voorhand aangeven welke maatregelen ze in bepaalde situaties zullen nemen. Daarnaast is realistische communicatie over de te verwachten uitkeringshoogte en over de risico’s die daarbij horen cruciaal, zoals ook door de AFM in haar reactie op het consultatiedocument wordt bepleit. De begeleidende brief bij het consultatiedocument noemt als mogelijke aanvulling op het nominale contract het opnemen van dezelfde spreidingsmethodiek bij schokken als in het reële contract. Dit spreiden van schokken kan bijdragen aan stabiele pensioenuitkeringen, maar de kans neemt volgens DNB daardoor toe dat fondsen lange tijd in herstel blijven. Het is volgens DNB daarbij wenselijk dat fondsen worden verplicht vooraf helderheid te geven over de wijze waarop wordt omgegaan met de kosten van toename van de levensverwachting, rekening houdend met het karakter van het nominale contract. Het nominale contract wordt volgens de toezichthouder daarmee tevens completer gemaakt door het beleid van pensioenfondsen zoveel mogelijk op voorhand uit te schrijven.

Informatie

  • Toezicht, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015