Economische maatregelen coronavirus

Namens de minister van Economische Zaken en Klimaat, de minister van Financiën en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het Ministerie van Economische zaken en Klimaat naar aanleiding van het coronavirus op 12 maart 2020 een brief met economische maatregelen aan de Tweede Kamer gestuurd.

De Tweede Kamer is in een brief geïnformeerd over de economische maatregelen met betrekking tot het coronavirus. In de brief worden onder andere de volgende maatregelen genoemd.

Werktijdverkorting

Bedrijven die aan alle voorwaarden voldoen, kunnen in aanmerking komen voor de huidige regeling werktijdverkorting. Zzp’ers kunnen geen beroep doen op deze regeling, maar kunnen onder voorwaarden een beroep doen op het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004).

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Bedrijven die door het coronavirus in liquiditeitsproblemen komen, kunnen rekenen op extra gunstige voorwaarden onder de BMKB. Er komt een nieuwe tot 1 april 2021 geldende maatregel waarmee de Staat het borgstellingskrediet voor mkb-bedrijven verhoogd van 50% naar 75%. Ook een aantal overige voorwaarden zal worden versoepeld.

Fiscale tegemoetkomingen

Ondernemers krijgen de mogelijkheid tot bijzonder uitstel van betaling in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als de ondernemer schriftelijk motiveert dat hij door de coronacrisis in de problemen is gekomen. Bovendien zal de Belastingdienst de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten.

Daarnaast kunnen ondernemers die door de coronacrisis een lagere winst verwachten een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Informatie

  • Fiscaal: Overig, Diversen
  • Maandag 16 maart 2020