Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Een beginnende bv en de gebruikelijkloonregeling

Een aanmerkelijkbelanghouder moet op grond van artikel 12a Wet Loonbelasting voor zijn werkzaamheden ten behoeve van zijn bv ten minste een gebruikelijk loon ontvangen. De regeling beoogt constructies van aanmerkelijkbelanghouders met betrekking tot hun loon tegen te gaan.

Hof Amsterdam heeft op 19 september 2019 (publicatie 2 januari 2020) geoordeeld over de toepassing van de gebruikelijkloonregeling in de situatie van een 5%-aandeelhouder in een beginnende bv.

De gebruikelijkloonregeling

Het gebruikelijk loon is een fictief loon dat een aanmerkelijkbelanghouder ontvangt voor zijn arbeid. In artikel 12a lid 1 Wet Loonbelasting is hieromtrent bepaald dat het loon van een aanmerkelijkbelanghouder (of zijn partner) ten minste wordt gesteld op het hoogste van de volgende bedragen:

 

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking buiten de bv
  • Het hoogste loon van de overige werknemers van de bv of de daarmee verbonden vennootschappen (lichamen)
  • € 46.000 (cijfer 2020)

Indien het loon, dat voor een aanmerkelijkbelanghouder gebruikelijk is, niet hoger dan € 5.000 is, geldt de gebruikelijkloonregeling niet. Dit betekent, dat wanneer het zakelijke loon van een aanmerkelijkbelanghouder bijvoorbeeld € 1.000 is, de bv geen loonbelasting hoeft in te houden, indien geen salaris wordt opgenomen. Wordt daarentegen, om welke reden dan ook, wel salaris opgenomen, dan moet de bv uiteraard wel loonbelasting over het werkelijk opgenomen salaris inhouden.

 

In de volgende gevallen mag het gebruikelijk loon lager worden vastgesteld:

 

  • Het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking is lager dan € 46.000. De aanmerkelijkbelanghouder moet het loon dan stellen op minimaal 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking
  • De bv kan aannemelijk maken dat 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan het loon van de meestverdienende werknemer van de bv of van een verbonden vennootschap. Het loon kan dan gesteld worden op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking met een minimum van € 46.000

In alle gevallen moet de bv als werkgever aannemelijk maken dat een lager loon van toepassing is. Dat geldt ook als het loon van de aanmerkelijkbelanghouder om andere redenen lager zou moeten zijn. Bijvoorbeeld omdat de aanmerkelijkbelanghouder in deeltijd werkt, de bv structureel verlies maakt of dat de werkzaamheden van de aanmerkelijkbelanghouder voor de bv zich beperken tot vermogensbeheer of het afwikkelen van een pensioen of een ODV in eigen beheer.

Uitspraak Hof Amsterdam van 19 september 2019 (publicatie 2 januari 2020)

Casus

Belanghebbende bezit 5% van de aandelen in een bv die op 18 mei 2015 is opgericht. De winst van de bv bedraagt zowel over 2015 als over 2016 € 27.475. Belanghebbende is in dienst bij de bv.

 

Volgens de inspecteur is artikel 12a Wet Loonbelasting van toepassing. Hij stelt daarom een gebruikelijk loon van € 27.500 vast voor de door belanghebbende in 2015 voor de bv verrichtte werkzaamheden.

Belanghebbende voert aan dat zij alleen een onkostenvergoeding heeft ontvangen teneinde de bv niet te zwaar te belasten. In hoger beroep heeft belanghebbende onder meer aangevoerd dat zij geen aanmerkelijk belang heeft in de bv, dat de ontvangen onkostenvergoeding alsmede haar inspanningen voor de bv dusdanig minimaal is dat het in casu volstrekt onredelijk is om haar op deze gronden een forfaitair loon van
€ 27.500 toe te delen en dat er sprake is van een beginnende bv.

Overwegingen en oordeel Hof Amsterdam

Hof Amsterdam kan het betoog van belanghebbende, dat zij geen aanmerkelijk belang heeft in de bv, niet volgen. Uit de stukken blijkt dat belanghebbende voor ten minste 5% van het geplaatste kapitaal aandeelhouder is in een vennootschap waarvan het kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld, en daarmee een aanmerkelijk belang heeft in die bv op grond van artikel 4.6 Wet IB 2001. Nu belanghebbende werkzaamheden verricht ten behoeve van de bv waarin zij een aanmerkelijk belang heeft, wordt zij geacht voor die werkzaamheden een gebruikelijk loon te genieten. Ook indien die werkzaamheden minimaal zijn, is de gebruikelijkloonregeling van toepassing.

 

Voor zover belanghebbende stelt dat haar werkzaamheden voor de bv niet tegen enige beloning is verricht, zodat om die reden niet is voldaan aan de voorwaarden voor het bestaan van een (privaatrechtelijke) dienstbetrekking, merkt het hof op dat ook als dienstbetrekking wordt beschouwd de arbeidsverhouding van degene die arbeid verricht ten behoeve van een lichaam waarin hij een aanmerkelijk belang heeft. Alsdan is sprake van een fictieve dienstbetrekking (artikel 4 aanhef en onderdeel d Wet LB in samenhang met artikel 2h Uitvoeringsbesluit Loonbelasting).

 

Aangezien de inspecteur met het bijgetelde gebruikelijk loon van € 27.500 beneden de wettelijke grens van € 44.000 (2015 en 2016) is gebleven, dient belanghebbende aannemelijk te maken dat een lager loon in dit geval gebruikelijk is. Met al hetgeen belanghebbende daartoe heeft gesteld en aangevoerd heeft zij aan die bewijslast niet voldaan. De stelling van belanghebbende dat sprake is van een beginnende vennootschap is daartoe onvoldoende. Verder is gesteld noch gebleken dat sprake zou zijn van een vennootschap die structureel verlies lijdt en evenmin sprake is van werknemers die in eenzelfde positie als belanghebbende verkeren maar een lager loon genieten. 

 

Het hof is van oordeel dat is voldaan aan de vereisten voor toepassing van de gebruikelijkloonregeling en dat belanghebbende niet is geslaagd in de op haar rustende bewijslast aannemelijk te maken dat een lager loon in aanmerking dient te worden genomen. Het hof komt tot de conclusie dat de inspecteur terecht een gebruikelijk loon van € 27.500 in aanmerking heeft genomen.

Informatie

  • VTVaktechniek
  • Fiscaal: Overig
  • EQF 7
  • Dinsdag 14 januari 2020
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships