Factsheet Payrolling

Het ministerie van SZW heeft een Factsheet Payrolling gepubliceerd waarin is aangegeven welke nieuwe regels per 1 januari 2020 voor payrolling gelden in het kader van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). De arbeidsvoorwaarden en rechtspositie van payrollmedewerkers worden minimaal gelijk aan die van werknemers die in dienst zijn van de inlenende organisatie. Uitzondering is het 2e pijler pensioen. Maar die uitzondering is van korte duur.

Vanaf 1 januari 2021 krijgen payrollmedewerkers ook recht op een ‘adequate pensioenregeling’.

De uitgangspunten daarvan worden opgenomen in een apart besluit, dat nu voor advies aan de Raad van State is voorgelegd.

 

Er kan op 2 manieren invulling geven aan een adequate pensioenregeling:

 

  • De eigen regeling van de inlenende werkgever is ook van toepassing op payrollmedewerkers
  • De payrollorganisatie treft zelf een eigen pensioenregeling voor payrollmederwerkers

Vanaf de eerste werkdag wordt pensioen opgebouwd. Er is geen wachttijd of drempelperiode. De pensioenregeling moet ook voorzien in een nabestaandenpensioen. Er wordt een premie vastgesteld die minimaal gelijk is aan de ‘normpremie’, die in de wet wordt vastgelegd. Elk jaar wordt de normpremie herrekend op basis van de gemiddelde werkgeverspremie bij alle pensioenfondsen in Nederland. Deze premie mag niet worden doorberekend. Aan de werknemers.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen, Pensioen Civiel, Flexibilisering
  • Woensdag 15 januari 2020