Franse sociale heffingen over inkomsten uit vermogen vallen onder werkingssfeer van Verordening nr. 1408 / 71

Een man woont in Frankrijk en werkt in dienstbetrekking in Nederland. Hij is in Nederland  sociaal verzekerd. Hij geniet uit Nederland ook lijfrente-uitkeringen. De Franse belastingdienst merkt de ontvangen lijfrenten aan als inkomsten uit vermogen en heft hierover sociale premies. De man is het hier niet mee eens omdat de inkomsten uit vermogen in 2 landen aan sociale premieheffing onderhevig zijn. Volgens het Hof van Justitie EU is
de Franse premieheffing in strijd met artikel 13 van Verordening nr. 1408/71 omdat de sociale wetgeving van slechts één lidstaat van toepassing dient te zijn. Heffingen over inkomsten uit vermogen vallen binnen de werkingssfeer van die verordening, ook al worden die heffingen berekend over de inkomsten uit vermogen van de heffingsplichtigen, los van het verrichten van een beroepsactiviteit door hen.
Het arrest kan gevolgen hebben voor Nederlanders met een tweede woning in Frankrijk. Sinds augustus 2012 heft Frankrijk over de verkoopwinst van een tweede woning ook bij niet-(EU)ingezetenen 15,5% aan sociale premies.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 13 april 2015