Gedeeltelijk afkopen loonstamrechten per direct toegestaan!

Op 3-7-2014 is het fiscaal beleidsbesluit met het kenmerk BLKB2014/0351M gepubliceerd. Dit besluit biedt o.m. een belangrijke goedkeuring vooruitlopend op wetgeving voor het (gedeeltelijk) opnemen c.q. afkopen van (loon)stamrechten. Het voorstel tot aanpassing van artikel 39f, lid 2, Wet LB 1964 is opgenomen in het wetsvoorstel 'Fiscale verzamelwet 2014' (TK 33.950, nr. 2).

Vooruitlopend op het wijzigingsvoorstel heeft de staatssecretaris van Financiën alvast goedgekeurd dat met ingang van 3-7-2014 (datum publicatie besluit) een vervroegde opname in gedeelten (afkoop) is toegestaan voor op 31-12-2013 bestaande verzekerde en bancaire (loon)stamrechten als bedoeld in artikel 11, lid 1, onderdeel g, resp. artikel 11a Wet LB 1964 (tekst 31-12-2013). Een dergelijke vervroegde opname/afkoop leidt niet tot heffing van revisierente!

Overigens geldt bij gedeeltelijke afkoop van een (loon)stamrecht dat de 80%-regeling van artikel 39f, lid 3, Wet LB 1964 geen toepassing vindt!

De beschreven goedkeuring werkt terug tot en met 1-1-2014.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015