Gedeeltelijke afkoop loonstamrechten per direct mogelijk

Tijdens de behandeling in de Eerste Kamer van het Belastingplan 2014 was reeds aangekondigd dat het ook mogelijk is dat periodieke uitkeringen uit hoofde van op 31 december 2013 bestaande loonstamrechten voor een deel vervroegd worden ontvangen, oftewel dat een deel van het (loon)stamrecht wordt afgekocht, zonder fiscale sancties. Aangezien het wetsvoorstel ‘Fiscale verzamelwet 2014′ nog in behandeling bij de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën alvast goedgekeurd dat in afwijking van het huidige artikel 39f, lid 1, Wet LB 1964 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014, een vervroegde opname c.q. afkoop in gedeelten toegestaan voor op 31 december 2013 bestaande verzekerde en bancaire (loon)stamrechten. De (gedeeltelijke) afkoopsom wordt bij belastingplichtige progressief belast in box 1, maar er wordt geen revisierente geheven. Bij bij gedeeltelijke opname/afkoop van het stamrecht is de 80%-regeling niet van toepassing. Deze 80%-regeling geldt alleen bij een volledige aanwending ineens van de aanspraak.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015