Geen heffing

Hof Den Bosch oordeelt dat wanneer SVB geen premieplicht heeft vastgesteld de Belastingdienst niet mag heffen.

Aan X, Rijnvarende, is op 4 januari 2013 een A1 verklaring afgegeven. Die verklaring hield in, dat X van 3 januari 2013 tot en met 31 december 2013 was onderworpen aan de heffing van premies volksverzekeringen in Nederland. Nadien zijn op 24 juni 2014 en 20 maart 2018 A1 verklaringen afgegeven over de periode 1 februari 2013 tot en met 31 december 2013. Al deze verklaringen zijn ingetrokken, waarbij X tot tweemaal toe zich heeft moeten wenden tot de CRvB. Uiteindelijk is op 21 juni 2019 door de SVB beslist dat op X van 1 februari 2013 tot en met 30 april 2014 de Belgische sociale verzekeringswetgeving van toepassing is. De SVB heeft uiteindelijk ten aanzien van januari 2013 geen besluit genomen.

In de onderhavige procedure heeft Hof Den Bosch in een tussenuitspraak zes prejudiciële vragen voorgelegd aan de Hoge Raad over de gebondenheid aan een A1 verklaring (19 april 2018 nr, 16/03715). De vragen zijn door de Hoge Raad beantwoord (5 oktober 2018 nr.18/01619). Na heropening van het onderzoek is nog in geschil of X premieplichtig voor de volksverzekeringen is over januari 2013. Volgens het Hof is dat niet het geval. Het Hof ziet geen ruimte meer voor de Belastingrechter en de Belastingdienst om te beoordelen of X over januari 2013 premieplichtig is. Uit het ontbreken van een besluit van de SVB over januari 2013 moet worden afgeleid dat de SVB in ieder geval niet heeft willen concluderen tot een premieplicht in Nederland over januari 2013. Zonder vaststelling van de premieplicht voor de volksverzekeringen door de SVB (door middel van een besluit of A1 verklaring) mag de Belastingdienst niet heffen. Het Hof beslist verder dat geen recht bestaat op voorkoming van dubbele belasting, dat geen recht bestaat op een vergoeding voor de werkelijke proceskosten en dat X geen recht heeft op een vergoeding wegens geleden immateriële schade.
De aanslag wordt verminderd met het premiedeel volksverzekeringen na vermindering met premiedeel van de heffingskorting.

Informatie

  • Sociale zekerheid
  • Dinsdag 17 september 2019